Пятница, 7 июня, 2024
ДомойLEGE cu privire la statutul militarilor

№162-XVI  din  22.07.2005
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.129-131/618 din 30.09.2005

* * *

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul reglementării şi sfera de aplicare
Articolul 2. Noţiuni de bază
Articolul 3. Cadrul juridic al statutului militarilor
Articolul 4. Principiile de bază ale statutului militarului
Articolul 5. Statutul militarilor
Articolul 6. Cetăţenii cu statut de militar
Articolul 7. Asigurarea protecţiei juridice şi sociale a militarilor

Capitolul II

DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE ALE MILITARILOR

Articolul 8. Drepturile şi libertăţile militarilor
Articolul 9. Dreptul la apărare
Articolul 10. Drepturile electorale
Articolul 11. Libertatea conştiinţei
Articolul 12. Dreptul la încadrarea în serviciul militar
Articolul 13. Dreptul la învăţătură
Articolul 14. Timpul de serviciu şi dreptul la odihnă
Articolul 15. Dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală
Articolul 16. Dreptul la asigurare alimentară şi cu echipament
Articolul 17. Dreptul la transport
Articolul 18. Dreptul la asigurare financiară
Articolul 19. Dreptul la indemnizaţii
Articolul 20. Dreptul militarilor la asigurarea obligatorie de stat
Articolul 21.  Dreptul la spaţiu locativ din fondul de cazarmă
Articolul 22. Dreptul militarilor la recalificare
Articolul 23. Protecţia juridică şi socială a membrilor familiilor militarilor
Articolul 24. Înlesnirile, garanţiile şi compensaţiile suplimentare, oferite militarilor şi membrilor familiilor lor
Articolul 25. Calcularea vechimii în serviciul militar

Capitolul III

ÎNDATORIRILE MILITARILOR

Articolul 26. Îndatoririle generale ale militarilor
Articolul 27. Obligaţiile funcţionale şi speciale ale militarilor

Capitolul IV

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A SERVICIULUI MILITAR

Articolul 28. Încadrarea în serviciul militar prin contract
Articolul 29. Încheierea contractului de îndeplinire a serviciului militar de către cetăţenii care îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de învăţămînt militar
Articolul 30. Atestarea militarilor
Articolul 31. Numirea şi transferarea militarilor
Articolul 32. Detaşarea şi trecerea la dispoziţie a militarilor
Articolul 33. Acordarea gradelor militare
Articolul 34. Retragerea, retrogradarea şi restabilirea în grade militare
Articolul 35. Eliberarea militarilor din serviciul militar

Capitolul V

INTERDICŢII ŞI RESTRICŢII PRIVIND UNELE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI

Articolul 36. Interdicţii şi restricţii
Articolul 37. Răspunderea militarilor

Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 38. Îndeplinirea serviciului militar în cazul pluralităţii de cetăţenii
Articolul 39. Aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege

Notă: În textul legii, cuvintele “solda de funcţie” se înlocuiesc cu cuvintele “salariul funcţiei” conform Legii nr.447-XVI din 28.12.2006, în vigoare 13.04.2007

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul reglementării şi sfera de aplicare

(1) Prezenta lege stabileşte statutul juridic al militarilor şi modul de îndeplinire a serviciului militar.

(2) Prevederile prezentei legi se extind asupra militarilor şi membrilor familiilor lor, precum şi asupra cetăţenilor care au fost trecuţi în rezervă (retragere).

Articolul 2. Noţiuni de bază

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:

structuri militare – autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale în care, conform legislaţiei în vigoare, se prevede îndeplinirea serviciului militar;

unităţi militare – organele de conducere, marile unităţi şi unităţile militare ale Forţelor Armate, precum şi întreprinderile şi instituţiile acestora;

instituţii de învăţămînt militar – instituţii de învăţămînt care pregătesc cadre militare;

conducători – persoanele cu funcţie de răspundere care conduc structura militară;

comandanţi (şefi) – persoanele cu funcţie de răspundere care conduc unitatea militară;

militari – cetăţenii Republicii Moldova care îndeplinesc serviciul militar în baza obligaţiunii militare sau a încadrării prin contract, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

militari prin contract – cetăţenii încadraţi în serviciul militar prin contract;

militari în termen – cetăţenii încorporaţi în serviciul militar în termen;

militari în termen redus – cetăţenii încorporaţi în serviciul militar cu termen redus;

militari în activitate – militarii care deţin o funcţie militară. Calitatea de militar în activitate se menţine şi în perioada cînd militarii sînt eliberaţi din funcţie pentru a urma diferite forme de pregătire sau sînt detaşaţi în interes de serviciu, precum şi în timpul aflării la dispoziţie;

rezervişti – cetăţenii trecuţi în rezerva Forţelor Armate;

membri ai familiei militarului – soţia (soţul), copiii în vîrstă de pînă la 18 ani sau, dacă sînt studenţi în instituţiile de învăţămînt de zi, pînă la absolvirea acestora, fără a depăşi vîrsta de 23 de ani; părinţii, inclusiv adoptatorii, aflaţi la întreţinerea legală a militarului; alte persoane aflate la întreţinerea legală a militarului;

soldă lunară – salariul funcţiei, sporul pentru gradul militar şi sporul pentru vechime în serviciul militar, suplimente şi sporuri la salariul funcţiei şi alte plăţi de stimulare cu caracter permanent;

trecere la dispoziţie – acţiuni îndreptate spre soluţionarea chestiunilor ce ţin de continuarea de către militar a serviciului militar sau eliberarea din acesta, perioadă în care el se află în afara funcţiei militare. Militarul poate fi trecut la dispoziţie de către conducătorul, comandantul (şeful) abilitat cu dreptul de a-l numi în funcţie;

delicte ce discreditează titlul de militar – acţiuni sau inacţiuni ale militarului, care au cauzat prejudiciu material şi/sau moral structurii militare (imaginii, onoarei, reputaţiei acesteia);

retrogradare în gradul militar – sancţiune disciplinară care poate fi aplicată militarilor în cazul unor încălcări grave ale regulamentelor militare, ale ordinelor şi instrucţiunilor şi care constă în trecerea militarului vinovat la un grad militar inferior cu o treaptă celui avut înainte de săvîrşirea abaterii;

retragere a gradului militar – pedeapsă penală complementară ce poate fi aplicată militarilor, de către instanţa de judecată, în caz de condamnare pentru săvîrşirea unei infracţiuni.

[Art.2 modificat prin Legea nr.224-XVI din 25.10.2007, în vigoare 30.11.2007]

[Art.2 modificat prin Legea nr.447-XVI din 28.12.2006, în vigoare 13.04.2007]

Articolul 3. Cadrul juridic al statutului militarilor

Cadrul juridic al statutului militarilor îl formează Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte normative, precum şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 4. Principiile de bază ale statutului militarului

Statutul militarului se bazează pe următoarele principii:

 1. a) legalitate;
 2. b) egalitatea militarilor, indiferent de gradul şi funcţia militară, în faţa legii şi a autorităţilor publice;
 3. c) asigurarea protecţiei juridice şi sociale a militarilor şi a membrilor familiilor lor.

Articolul 5. Statutul militarilor

(1) Statutul militarilor reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor care îndeplinesc serviciul militar.

(2) Militarul aflat în exerciţiul obligaţiilor serviciului militar este reprezentantul puterii de stat şi se află sub protecţia statului.

(3) Militarilor li se eliberează legitimaţie de serviciu, care le atestă apartenenţa departamentală şi statutul juridic.

(4) Militarii au dreptul de a păstra, purta şi utiliza arma din dotare în condiţiile regulamentelor militare şi ale legislaţiei în vigoare.

Articolul 6. Cetăţenii cu statut de militar

(1) Cetăţenii Republicii Moldova au statut de militar pe perioada aflării lor în serviciul militar.

(2) Conţinutul şi volumul drepturilor şi obligaţiilor militarului sînt determinate de faptul aflării lui în exerciţiul obligaţiilor serviciului militar. Cazurile cînd militarul se consideră în exerciţiul obligaţiilor serviciului militar se stabilesc de legislaţia în vigoare.

(3) Statutul militarilor care îndeplinesc serviciul militar peste hotarele ţării este reglementat de prezenta lege, de alte acte normative şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(4) Militarii aflaţi în prizonierat, în situaţia de ostatic sau de persoană internată, dar care nu au încălcat jurămîntul militar şi nu au săvîrşit infracţiuni contra statului sau contra păcii şi omenirii beneficiază de statutul de militar.

Articolul 7. Asigurarea protecţiei juridice şi sociale a militarilor

(1) Statul asigură protecţia juridică şi socială a militarilor în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative.

(2) Femeile încadrate în serviciul militar prin contract sînt egale în drepturi şi obligaţii cu bărbaţii în condiţiile prezentei legi şi ale altor acte normative.

(3) Militarii prin contract beneficiază de drepturi şi înlesniri legate de întreţinerea copiilor, maternitate sau alte circumstanţe prevăzute de legislaţia în vigoare, cu restricţiile prevăzute de prezenta lege.

(4) Cetăţenii care au îndeplinit serviciul militar prin contract şi sînt trecuţi în rezervă (retragere) beneficiază de drepturile şi garanţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în funcţie de vechimea în serviciu şi de temeiul eliberării din serviciul militar.

[Art.7 modificat prin Legea nr.93 din 29.05.2014, în vigoare 04.07.2014]

Capitolul II

DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE ALE MILITARILOR

Articolul 8. Drepturile şi libertăţile militarilor

Militarii beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite pentru cetăţenii Republicii Moldova de Constituţie, de legislaţia în vigoare şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu restricţiile condiţionate de particularităţile serviciului militar.

Articolul 9. Dreptul la apărare

(1) Militarii au dreptul la apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legale, prin adresare în instanţele de judecată sau în alte organe, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Deciziile şi acţiunile (inacţiunile) ilegale ale conducătorilor, comandanţilor (şefilor) pot fi atacate de militari în modul prevăzut de regulamentele militare şi legislaţia în vigoare.

(3) Lezarea onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale, violenţa sau ameninţarea cu violenţă, atentarea la viaţa şi sănătatea militarilor în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar, precum şi alte acţiuni (inacţiuni) ce lezează drepturile militarilor atrag răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(4) În problemele legate de îndeplinirea serviciului militar, militarilor li se acordă asistenţă juridică în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Comandanţii (şefii) au dreptul să autentifice acte, similare cu actele notariale, militarilor şi membrilor familiilor lor în limita stabilită de legislaţia în vigoare.

(6) Militarii pot fi reţinuţi sau arestaţi numai în temeiul şi modul stabilite de legislaţia în vigoare. Arestul pentru abaterile disciplinare se va efectua în conformitate cu Regulamentul disciplinei militare.

(7) Autorităţile publice competente şi conducătorii structurilor militare sînt obligaţi să întreprindă măsuri pentru eliberarea militarilor aflaţi în prizonierat, în situaţia de ostatic sau de persoană internată, în condiţiile prezentei legi, ale altor acte normative şi în conformitate cu normele dreptului internaţional.

[Art.9 modificat prin Legea nr.224-XVI din 25.10.2007, în vigoare 30.11.2007]

Articolul 10. Drepturile electorale

(1) Militarii îşi exercită drepturile electorale în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(2) Militarii prin contract, indiferent de gradul militar şi de funcţia deţinută, au dreptul de a fi aleşi într-o funcţie electivă. O dată cu înregistrarea în calitate de candidat, militarul va fi degrevat de obligaţiile de serviciu şi va fi trecut la dispoziţie pentru perioada campaniei electorale. În cazul alegerii în funcţie electivă, militarul va fi eliberat din serviciul militar. După expirarea termenului de aflare în funcţia electivă, cetăţeanul respectiv, la solicitarea sa, poate fi încadrat în serviciul militar prin contract în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Articolul 11. Libertatea conştiinţei

(1) Militarii au dreptul, în afara timpului de îndeplinire a obligaţiilor serviciului militar, să practice un cult religios recunoscut de stat şi să participe la ritualuri religioase.

(2) Aderarea militarilor la cultele religioase este liberă, cu excepţia celor care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar. În timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar, militarului i se interzice propagarea vreunei atitudini faţă de religie.

(3) Simbolica religioasă, literatura religioasă şi obiectele de cult sînt folosite de militari în mod individual.

(4) Ritualurile religioase pe teritoriul unităţilor militare pot fi efectuate, în modul stabilit, cu permisiunea comandantului (şefului).

(5) Crearea de organizaţii religioase în unităţile militare este interzisă.

Articolul 12. Dreptul la încadrarea în serviciul militar

(1) Toţi cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani au drepturi egale la încadrare în serviciul militar prin contract, în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte legislative.

(2) Perioada aflării militarului în serviciul militar se include în vechimea în muncă generală şi în perioada necontributivă a militarului asimilată stagiului de cotizare, ce acordă dreptul de a primi sporul pentru vechimea în muncă, pensia de asigurări sociale de stat, indiferent de termenul trecut de la data eliberării din serviciul militar pînă la data angajării lui în serviciu (încadrării în cîmpul muncii).

[Art.12 modificat prin Legea nr.93 din 29.05.2014, în vigoare 04.07.2014]

Articolul 13. Dreptul la învăţătură

(1) Militarii prin contract au dreptul de a-şi continua studiile în instituţiile de învăţămînt militar superior, postuniversitar sau de a urma alte forme de perfecţionare profesională. Militarii pot fi trimişi, în modul stabilit de conducătorul structurii militare, la studii în instituţii militare de învăţămînt, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Militarii prin contract care ating vîrsta-limită de aflare în serviciul militar nu pot fi trimişi la studii în cazul prevăzut la art.32 alin.(4) lit.a).

(2) Militarii prin contract au dreptul de a-şi continua studiile în instituţiile civile de învăţămînt superior, postuniversitar sau de a urma alte forme de perfecţionare profesională.

(3) Militarii care deţin titlul ştiinţific de doctor sau de doctor habilitat beneficiază de un supliment în mărimea stabilită de actele normative.

(4) Militarii prin contract care au vechimea în serviciul militar de 10 ani şi mai mult au dreptul de a-şi face studiile din contul structurii militare în instituţiile civile de învăţămînt mediu de specialitate, superior, postuniversitar sau prin alte forme de perfecţionare profesională la secţiile serale sau fără frecvenţă, în limita alocaţiilor bugetare.

(5) Cetăţenii eliberaţi din serviciul militar în termen sau din cel în termen redus, pentru rezultate deosebite obţinute în timpul îndeplinirii serviciului militar, la recomandarea conducătorului structurii militare, beneficiază de dreptul de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt militar, cu condiţia că vor susţine examenele de admitere şi vor corespunde cerinţelor de înmatriculare.

(6) Copiii militarilor prin contract decedaţi în urma schilodirii (rănirii, traumei, contuziei) în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar sau în urma invalidităţii în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar beneficiază de dreptul la înmatriculare în instituţiile de învăţămînt militar, în afara concursului, cu condiţia că vor susţine examenele de admitere şi vor corespunde cerinţelor de înmatriculare.

(7) Instruirea cetăţenilor în instituţiile de învăţămînt militar se efectuează din contul bugetului de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în baza contractului de îndeplinire a serviciului militar, încheiat între structura militară şi persoana înmatriculată.

Articolul 14. Timpul de serviciu şi dreptul la odihnă

(1) Durata săptămînală a timpului de serviciu al militarilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract nu va depăşi, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(5), durata săptămînală de muncă stabilită de legislaţia în vigoare.

(2) Militarilor prin contract antrenaţi la îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar în afara duratei săptămînale a timpului de serviciu li se acordă timp de odihnă în alte zile ale săptămînii, în modul stabilit de comandant (şef), iar în cazul imposibilităţii acordării timpului de odihnă, perioada îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar peste limita stabilită poate fi alăturată la concediul anual.

(3) Pentru militarii prin contract se stabileşte săptămîna de serviciu de 5 zile cu 2 zile de odihnă, iar pentru militarii în termen şi cei în termen redus şi pentru studenţii instituţiilor de învăţămînt militar săptămîna de serviciu este de 6 zile cu o zi de odihnă.

(4) Durata zilnică de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu pentru militarii în termen şi cei în termen redus se reglementează prin orarul zilei al unităţii militare, întocmit în conformitate cu cerinţele regulamentelor militare.

(5) În perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război, a executării serviciului de luptă, de alarmă, a participării la exerciţii şi antrenamente militare, la alte acţiuni legate de asigurarea capacităţii de luptă şi de mobilizare, timpul de serviciu nu se limitează, oferindu-li-se militarilor timp pentru odihnă.

(6) Militarii au dreptul la odihnă. Acest drept se asigură prin:

 1. a) stabilirea timpului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu, care nu va depăşi 40 de ore pe săptămînă;
 2. b) oferirea zilelor de odihnă şi de sărbătoare;
 3. c) acordarea concediului anual obligatoriu, concediilor suplimentare, medicale, pe motive familiale, pentru studii, de creaţie şi de stimulare. Militarilor în termen şi celor în termen redus li se acordă permisie, în conformitate cu regulamentele militare;
 4. d) acordarea concediului de maternitate – pentru femeile care îndeplinesc serviciul militar prin contract;
 5. e) acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani – pentru militarii prin contract;
 6. f) acordarea concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani – pentru militarii prin contract;
 7. g) acordarea concediului pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 16 ani care suferă de maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente – pentru militarii prin contract.

(7) Concediile acordate militarilor prin contract sînt plătite în conformitate cu actele normative corespunzătoare.

(71) Concediul de maternitate, inclusiv pentru soţia militarului prin contract care se află la întreţinerea acestuia, concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani şi concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 16 ani care suferă de maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente se acordă conform dispoziţiilor generale.

(72) Baza de calcul şi cuantumul indemnizaţiilor acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin.(71) se stabilesc în modul şi condiţiile prevăzute de Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, similar persoanelor asigurate.

(73) Indemnizaţiile acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin.(71) se plătesc la locul de serviciu al militarului prin contract din bugetul de stat.

(8) Militarii prin contract, în dependenţă de vechimea în serviciu, au dreptul la concediu anual cu următoarea durată:

 1. a) pînă la 15 ani – 35 de zile calendaristice;
 2. b) de la 15 la 20 de ani – 40 de zile calendaristice;
 3. c) 20 de ani şi mai mult – 45 de zile calendaristice.

(9) Absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt militar, imediat după absolvire, li se acordă concediu obligatoriu cu durata de 30 de zile calendaristice.

(10) Modul şi termenul de acordare a concediilor se stabilesc de Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate.

(11) Concediile neutilizate de militar pe parcursul anului pot fi trecute pe anul următor sau pot fi compensate, la dorinţa acestuia, în condiţiile Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate.

(12) Militarii care îndeplinesc serviciul militar în condiţii nocive sau în zone cu pericol sporit pentru viaţă şi sănătate, precum şi participanţii la acţiuni militare beneficiază de un concediu suplimentar, fără întreţinere, de 15 zile calendaristice. Zonele cu pericol sporit pentru viaţă şi sănătate, precum şi locurile cu condiţii nocive se stabilesc de Guvern.

(13) Militarii prin contract care au îndeplinit permanent sau temporar serviciul militar în cadrul operaţiunilor internaţionale de menţinere a păcii sau umanitare beneficiază, în condiţiile Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, de concedii suplimentare plătite.

(14) Rechemarea militarilor din concediu, cu excepţia concediului de maternitate şi concediului medical, se admite numai în cazuri excepţionale, cînd cerinţele apărării şi securităţii naţionale o impun, prin ordin al conducătorului structurii militare. Conducătorul structurii militare se poate opune acordării concediului militarilor, cu excepţia concediului de maternitate şi concediului medical, numai în cazuri excepţionale, cînd cerinţele apărării şi securităţii naţionale o impun.

(15) Zilele de concediu neutilizate vor fi folosite de către militarul rechemat din concediu după încetarea situaţiei care a determinat rechemarea sau la o altă dată stabilită prin acordul părţilor. Folosirea de către militar a zilelor de concediu neutilizate se efectuează în temeiul ordinului comandantului (şefului) unităţii militare.

[Art.14 modificat prin Legea nr.93 din 29.05.2014, în vigoare 04.07.2014]

Articolul 15. Dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală

(1) Militarii beneficiază de dreptul la asistenţă medicală şi la tratament (ambulatoriu şi staţionar) gratuit, acordate din contul statului în subunităţile, unităţile şi instituţiile medico-militare.

(2) În cazurile cînd maladia contractată sau trauma primită de militarul prin contract este legată de încălcarea legislaţiei sau de consumul băuturilor alcoolice sau substanţelor narcotice, tratamentul, cu excepţia asistenţei medicale de urgenţă, se achită din cont propriu.

(3) În cazurile în care militarii necesită asistenţă medicală de urgenţă, aceasta li se acordă de orice instituţie medico-sanitară, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dacă asistenţa medicală planificată nu poate fi acordată în instituţiile medico-militare, aceasta se acordă în instituţiile curative civile, cu rambursarea cheltuielilor suportate din contul structurilor militare.

(4) Trimiterea militarilor, în caz de necesitate, la tratament peste hotare se efectuează în modul stabilit de Guvern.

[Alin.5,6 art.15 exclus prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

(7) Soţiile (soţii) şi copiii militarilor prin contract au dreptul la tratament în instituţiile medico-militare.

(8) De drepturile prevăzute la alin.(1)–(4) şi (7) beneficiază militarii prin contract care au fost trecuţi în rezervă (retragere):

 1. a) clasaţi inapţi pentru serviciul militar, dacă inaptitudinea a fost cauzată de schilodire (rănire, traumă, contuzie) primită sau maladie contractată în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar;
 2. b) la atingerea vîrstei-limită de aflare în serviciul militar, dacă aceştia au îndeplinit serviciul militar timp de 20 de ani şi mai mult;
 3. c) indiferent de motivele trecerii în rezervă (retragere), cu excepţia cazurilor prevăzute la art.35 alin.(3) lit.e)-g), k) şi o), dacă ei au îndeplinit serviciul militar timp de 25 de ani şi mai mult.

(9) Modul de acordare a asistenţei medicale militarilor şi membrilor familiilor lor în instituţiile medico-militare se stabileşte de Guvern.

[Art.15 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

Articolul 16. Dreptul la asigurare alimentară şi cu echipament

Militarii, în funcţie de specificul serviciului militar, se asigură, din contul structurii militare, cu raţie alimentară şi echipament în cazurile stabilite de Guvern.

[Art.16 în redacţia Legii nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

[Art.16 completat prin Legea nr.223-XVI din 25.10.2007, în vigoare 30.11.2007]

Articolul 17. Dreptul la transport

(1) Asigurarea dreptului la transport din contul structurii militare se efectuează în următoarele cazuri:

 1. a) transportarea militarilor încorporaţi în serviciul militar în termen sau cu termen redus, a militarilor încadraţi în serviciul militar prin contract şi a membrilor familiilor lor, a bunurilor personale ale acestora, a rezerviştilor chemaţi la concentrare sau la mobilizare;
 2. b) transportarea la locul de trai a militarilor eliberaţi din serviciul militar în termen sau cu termen redus, a militarilor eliberaţi din serviciul militar prin contract şi a membrilor familiilor lor, a bunurilor personale ale acestora, precum şi a rezerviştilor după terminarea concentrărilor militare sau la demobilizare;
 3. c) transportarea militarilor în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar, inclusiv a membrilor familiilor şi bunurilor lor personale, la transferarea militarului prin contract la un nou loc de serviciu;

[Lit.d) exclusă prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

 1. e) transportarea corpului militarului decedat în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar şi a persoanelor însoţitoare, precum şi transportarea membrilor familiei militarului decedat pe teritoriul Republicii Moldova.

(2) Normele de transportare a militarilor şi rezerviştilor concentraţi sau mobilizaţi se aprobă de structura militară.

(3) Militarii prin contract au dreptul să folosească în exerciţiul funcţiunii mijloace de transport personal potrivit reglementărilor stabilite de Guvern

(4) Militarilor prin contract li se instalează, în mod prioritar, telefoane la domiciliu.

[Art.17 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

Articolul 18. Dreptul la asigurare financiară

(1) Salarizarea militarilor se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

(2) Alte plăţi se stabilesc în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(3) Asigurarea financiară a militarilor care îndeplinesc misiuni speciale în afara teritoriului Republicii Moldova se efectuează conform normelor şi modului stabilite de Guvern.

(4) Militarilor aflaţi în prizonierat (cu excepţia cazurilor de predare benevolă), în situaţia de ostatic sau de persoană internată li se păstrează solda lunară, alte tipuri de asigurare materială, toate acestea plătindu-se soţiei (soţului) sau altor membri ai familiei militarului, în modul stabilit de Guvern, pînă la stabilirea definitivă a împrejurărilor capturării, luării în calitate de ostatic ori de persoană internată sau pînă la eliberarea acestuia.

[Art.18 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

[Art.18 modificat prin Legea nr.447-XVI din 28.12.2006, în vigoare 13.04.2007]

[Art.18 modificat prin Legea nr.380-XVI din 29.12.2005, în vigoare 20.01.2006]

Articolul 19. Dreptul la indemnizaţii

(1) Militarilor prin contract ce-şi îndeplinesc conştiincios obligaţiile de serviciu, pe parcursul anului, li se plăteşte, la decizia conducătorului, comandantului (şefului), o indemnizaţie bănească unică în mărimea stabilită de Guvern.

(2) Militarii prin contract beneficiază de premii pentru executarea exemplară a obligaţiilor de serviciu şi de ajutor material stabilit de Guvern.

(3) În cazul eliberării din serviciul militar prin contract în temeiul art.35 alin.(3) lit.a), dacă militarul are dreptul la pensie, în temeiul art.35 alin.(3) lit.b)-d) şi h), lui i se acordă o indemnizaţie unică în corespundere cu vechimea calendaristică în serviciul militar:

 1. a) de la 5 la 10 ani – în mărime de 6 solde lunare;
 2. b) de la 10 la 15 ani – în mărime de 8 solde lunare;
 3. c) de la 15 la 20 de ani – în mărime de 10 solde lunare;
 4. d) de la 20 la 25 de ani – în mărime de 14 solde lunare;
 5. e) de la 25 la 30 de ani – în mărime de 16 solde lunare;
 6. f) 30 de ani şi mai mult – în mărime de 18 solde lunare.

(4) În cazul eliberării repetate din serviciul militar prin contract, indemnizaţia unică se acordă în mărimea care exclude mărimea indemnizaţiei primite anterior.

(5) Militarilor prin contract, eliberaţi din serviciul militar din diverse motive, cu excepţia celor eliberaţi conform art.35 alin.(3) lit.e)-g), k), m) şi o), care nu au vechimea în serviciu necesară pentru stabilirea pensiei li se acordă 3 solde lunare.

Articolul 20. Dreptul militarilor la asigurarea obligatorie de stat

Militarii sînt supuşi asigurării obligatorii de stat în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Articolul 21. Dreptul la spaţiu locativ din fondul de cazarmă

Militarilor în termen şi celor în termen redus, precum şi rezerviştilor chemaţi la concentrare li se repartizează necondiţionat, din fondul de cazarmă, spaţiu locativ la locul de îndeplinire a serviciului militar. Spaţiul locativ trebuie să corespundă normelor stabilite de regulamentele militare.

[Art.21 în redacţia Legii nr.90-XVIII din 04.12.2009, în vigoare 18.12.2009]

Articolul 22. Dreptul militarilor la recalificare

(1) Militarii care îndeplinesc serviciul militar prin contract, precum şi cetăţenii trecuţi în rezervă (retragere) au dreptul la recalificare, ce prevede posibilitatea instruirii profesionale şi încadrării într-un domeniu civil, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Cetăţenilor trecuţi în rezervă din serviciul militar în termen sau în termen redus, precum şi militarilor eliberaţi din serviciul militar prin contract care nu au obţinut dreptul la pensie, cu excepţia celor eliberaţi în temeiurile specificate la art.35 alin.(3) lit.f), g), k) şi o), li se acordă, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, un loc de muncă conform specialităţii.

(3) Cetăţenii trecuţi în rezervă (retragere) pot fi angajaţi în domeniile civile pe baza licenţei sau diplomei de absolvire a instituţiilor de învăţămînt militar ori li se iau în considerare studiile militare potrivit echivalării lor, stabilite de legislaţia în vigoare.

(4) În scopul reconversiei profesionale şi adaptării sociale a militarilor eliberaţi din serviciul militar prin contract, precum şi a cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere), în sistemul naţional de orientare, pregătire şi instruire profesională a resurselor umane se creează condiţii pentru instruirea profesională şi plasarea în cîmpul muncii, conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 23. Protecţia juridică şi socială a membrilor familiilor militarilor

(1) Copiii militarilor decedaţi în urma schilodirii (rănirii, traumei, contuziei) în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar au prioritate la înscrierea în instituţiile preşcolare, şcolile-internat şi în instituţiile de învăţămînt similare, iar în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior se înmatriculează în afara concursului, cu condiţia că vor corespunde cerinţelor de înmatriculare.

(2) Membrii familiilor militarilor decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar beneficiază de asistenţă medicală în instituţiile medico-militare, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Funeraliile militarului decedat în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar se efectuează din contul structurii (unităţii) militare.

(4) Dispunerea de corpul neînsufleţit şi de bunurile personale, funeraliile militarului prin contract, decedat în timpul îndeplinirii permanente sau temporare a serviciului militar în cadrul operaţiunilor internaţionale de menţinere a păcii sau umanitare, se efectuează în modul stabilit de actele normative.

(5) Copiilor de militari, la locul de trai, li se oferă, cu prioritate, locuri în instituţiile preşcolare şi de cultură generală, precum şi în taberele de odihnă.

Articolul 24. Înlesnirile, garanţiile şi compensaţiile suplimentare, oferite militarilor şi membrilor familiilor lor

(1) Militarilor care îndeplinesc permanent sau temporar obligaţiile serviciului militar în condiţiile stării de urgenţă, de asediu sau de război, precum şi militarilor prin contract care îndeplinesc permanent sau temporar obligaţiile serviciului militar în cadrul operaţiunilor internaţionale de menţinere a păcii sau umanitare li se oferă înlesniri, garanţii şi compensaţii suplimentare prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Membrii familiilor militarilor decedaţi în timpul îndeplinirii permanente sau temporare a obligaţiilor serviciului militar în condiţiile stării de urgenţă, de asediu sau de război, precum şi membrii familiilor militarilor prin contract decedaţi în timpul îndeplinirii permanente sau temporare a obligaţiilor serviciului militar în cadrul operaţiunilor internaţionale de menţinere a păcii sau umanitare beneficiază de înlesnirile, garanţiile şi compensaţiile prevăzute pentru membrii familiilor militarilor căzuţi în acţiunile militare de luptă.

Articolul 25. Calcularea vechimii în serviciul militar

Modul de calculare a vechimii în serviciul militar, pentru acordarea sporului procentual de vechime în serviciu, este stabilit de legislaţia în vigoare.

Capitolul III

ÎNDATORIRILE MILITARILOR

Articolul 26. Îndatoririle generale ale militarilor

Militarii au următoarele îndatoriri:

 1. a) să-şi servească necondiţionat poporul, să fie devotaţi Republicii Moldova, să apere suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării pînă la jertfire de sine;
 2. b) să respecte şi să îndeplinească prevederile Constituţiei şi ale legilor Republicii Moldova, să apere valorile democraţiei constituţionale, să respecte acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 3. c) să respecte jurămîntul militar şi prevederile regulamentelor militare, să execute necondiţionat, întocmai şi la timp ordinele comandanţilor (şefilor), fiind responsabili de modul în care îndeplinesc misiunile ce le sînt încredinţate;
 4. d) să preţuiască onoarea şi gloria de luptă a poporului lor, a unităţii militare, să păstreze demnitatea gradului şi uniformei militare pe care o poartă;
 5. e) să fie disciplinaţi şi vigilenţi, să asigure păstrarea secretului de stat şi a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată;
 6. f) să-şi perfecţioneze pregătirea şi măiestria profesională;
 7. g) să preţuiască camaraderia militară, să respecte drepturile şi libertăţile tuturor cetăţenilor;
 8. h) să cunoască şi să întreţină, regulamentar, în stare operativă de luptă, tehnica şi armamentul încredinţat, să păstreze şi să administreze eficient patrimoniul militar din dotare;
 9. i) să respecte regulile securităţii personale la manipularea şi întreţinerea mijloacelor tehnice şi a armamentului, precum şi la realizarea altor activităţi în timpul îndeplinirii serviciului militar;
 10. j) să aibă grijă de sănătatea lor, să respecte regulile igienei personale şi sociale şi să nu-şi permită deprinderi dăunătoare.

[Art.26 modificat prin Legea nr.66 din 07.04.2011, în vigoare 08.07.2011]

Articolul 27. Obligaţiile funcţionale şi speciale ale militarilor

(1) Fiecare militar are obligaţii funcţionale, care definesc volumul şi limitele îndeplinirii practice de către el a atribuţiilor şi sarcinilor ce îi sînt încredinţate, în conformitate cu funcţia pe care o deţine.

(2) Militarii aflaţi în serviciul de alarmă, de luptă, în serviciul de zi şi în cel de garnizoană, precum şi cînd sînt antrenaţi în alte activităţi prevăzute de legislaţie, îndeplinesc obligaţii speciale şi sînt învestiţi cu drepturi deosebite, inclusiv cu dreptul de aplicare a armei, a forţei, şi cu alte drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul IV

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A SERVICIULUI MILITAR

Articolul 28. Încadrarea în serviciul militar prin contract

(1) Încadrarea în serviciul militar prin contract se efectuează prin încheierea contractului de îndeplinire a serviciului militar şi prin emiterea ordinului de către:

 1. a) comandantul unităţii militare – pentru efectivul de soldaţi şi de sergenţi;
 2. b) comandantul (şeful) marii unităţi militare, cei egali şi superiori acestuia – pentru efectivul de subofiţeri;
 3. c) conducătorul structurii militare – pentru toate categoriile de militari.

(2) Un nou contract de îndeplinire a serviciului militar cu conducătorul structurii militare, în cazul cînd acesta este militar, îl încheie Comandantul Suprem al Forţelor Armate.

(3) Încadrarea cetăţenilor în serviciul militar prin contract este reglementată de prezenta lege şi de alte acte normative.

(4) În serviciul militar prin contract pot fi încadraţi cetăţenii Republicii Moldova care sînt apţi, conform stării de sănătate, pentru serviciul militar, au studii medii de cultură generală, gimnaziale, liceale, medii de specialitate sau superioare, din rîndul:

 1. a) cetăţenilor din rezerva Forţelor Armate;
 2. b) militarilor în termen, după şase luni de serviciu militar;
 3. c) militarilor în termen redus, după îndeplinirea serviciului, fără eliberarea din serviciul militar;
 4. d) studenţilor instituţiilor de învăţămînt militar, care au împlinit vîrsta de 18 ani;
 5. e) altor cetăţeni care au împlinit vîrsta de 18 ani.

(5) La încadrarea în serviciul militar a persoanelor din efectivul de soldaţi cu studii gimnaziale, contractul se va încheia pe un termen de 3 ani, cu condiţia absolvirii obligatorii în această perioadă a şcolii medii de cultură generală. În caz contrar, contractul nu se mai prelungeşte.

(6) Nu pot fi încadraţi în serviciul militar prin contract cetăţenii:

 1. a) apreciaţi de către comisia medico-militară ca fiind inapţi sau apţi limitat pentru îndeplinirea serviciului militar prin contract;
 2. b) care nu corespund cerinţelor profesional-psihologice pentru o specialitate militară concretă;
 3. c) care nu au susţinut testările în cadrul cantonamentelor de apreciere pentru numire în funcţia propusă;
 4. d) care depăşesc vîrsta-limită de încadrare în serviciul militar prin contract, cu excepţia cazului prevăzut la alin.(11);
 5. e) care deţin cetăţenia altui stat;
 6. f) din alte categorii prevăzute de legislaţia în vigoare.

(7) Selectarea candidaţilor şi aprecierea corespunderii lor cerinţelor încadrării în serviciul militar prin contract se efectuează în condiţiile Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate.

(8) Încadrarea în serviciul militar prin contract a cetăţenilor aflaţi în rezerva neinstruită a Forţelor Armate se efectuează, după aprecierea corespunderii candidatului funcţiei pentru care este preconizat, în cadrul cantonamentelor de 55 de zile, perioadă în care i se menţine ultimul loc de muncă.

(9) La încadrarea în serviciul militar prin contract, precum şi la înmatricularea în instituţiile de învăţămînt militar, cetăţenii încheie contract de îndeplinire a serviciului militar, în scris, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Militarul se consideră încadrat în serviciul militar prin contract din momentul intrării în vigoare a contractului.

(10) Raporturile juridice dintre militari şi structura militară sînt reglementate prin contracte încheiate succesiv pînă la atingerea vîrstei-limită de aflare în serviciul militar prin contract. Durata ultimului contract este determinată de vîrsta-limită de aflare în serviciul militar.

(11) În scopul completării Forţelor Armate cu cetăţeni cu specialităţi deficitare, vîrsta-limită de încadrare în serviciul militar prin contract poate fi prelungită pînă la 5 ani, la decizia conducătorului structurii militare.

Articolul 29. Încheierea contractului de îndeplinire a serviciului militar de către cetăţenii care îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de învăţămînt militar

(1) Cetăţenii care nu au îndeplinit serviciul militar pot candida pentru înmatriculare în instituţiile de învăţămînt militar din anul cînd vor împlini 17 ani pînă în anul cînd vor împlini 23 de ani.

(2) Cetăţenii care îndeplinesc sau au îndeplinit serviciul militar au dreptul să fie înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt militar pînă la împlinirea vîrstei de 25 de ani inclusiv.

(3) Cetăţenii admişi în instituţiile de învăţămînt militar se numesc în funcţiile militare de studenţi, audienţi sau în alte funcţii militare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi au statut de militari prin contract.

(4) Militarii prin contract care au fost înmatriculaţi în instituţia de învăţămînt militar încheie un nou contract de îndeplinire a serviciului militar pentru perioada efectuării studiilor în instituţia de învăţămînt militar şi pentru 5 ani de serviciu militar după absolvirea instituţiei.

(5) Studenţii care, la înmatricularea în instituţia de învăţămînt militar, nu au împlinit vîrsta de 18 ani încheie contractul de îndeplinire a serviciului militar la atingerea acestei vîrste. Pînă la încheierea contractului, studenţii au statut de militar în termen.

(6) Studenţii exmatriculaţi din instituţia de învăţămînt militar pentru restanţe academice, încălcare a disciplinei sau refuz de a continua studiile sînt încorporaţi în serviciul militar în termen, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, în modul stabilit de conducătorul structurii militare.

(7) Programele de studii ale instituţiilor de învăţămînt militar includ instruirea studenţilor la o specialitate civilă, conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 30. Atestarea militarilor

(1) Îndeplinirea serviciului militar presupune o evaluare a carierei militare, care defineşte succesiunea funcţiilor în care poate fi numit un militar, începînd cu o funcţie corespunzătoare primului grad al militarului şi terminînd cu o funcţie situată pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei militare.

(2) În scopul selectării, amplasării şi pregătirii profesionale a militarilor, se efectuează atestarea lor. Periodicitatea şi condiţiile atestării se stabilesc de Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate.

Articolul 31. Numirea şi transferarea militarilor

(1) Funcţiile militare sînt prevăzute în statele unităţilor militare şi ale structurilor militare şi sînt aprobate, respectiv, de către conducătorul structurii militare şi de către Guvern, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

(2) Militarii sînt numiţi în şi eliberaţi din funcţiile prevăzute de statele de organizare:

 1. a) pentru efectivul de soldaţi şi de sergenţi – de către comandantul unităţii militare;
 2. b) pentru efectivul de subofiţeri – de către comandantul (şeful) marii unităţi militare, de către cei egali şi superiori lui;
 3. c) pentru toate categoriile de militari, cu excepţia militarilor prevăzuţi la lit.d) şi e) – de către conducătorul structurii militare respective;
 4. d) de locţiitor al conducătorului structurii militare, cu excepţia militarilor prevăzuţi la lit.e) – de către Guvern, la propunerea conducătorului structurii militare;
 5. e) de conducător al structurii militare, de ofiţeri ai Comandamentului Suprem al Forţelor Armate, de viceministru al apărării – de către Preşedintele Republicii Moldova, în modul stabilit de Constituţie şi de legislaţia în vigoare.

(3) Modul de numire (eliberare), promovare în funcţii şi transferare a militarilor prin contract se stabileşte de Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate.

(4) Militarii pot fi numiţi:

 1. a) în funcţii superioare;
 2. b) în funcţii egale;
 3. c) în funcţii inferioare.

(5) Funcţia militarului se consideră:

 1. a) superioară – dacă ea prevede un grad militar superior celui prevăzut pentru funcţia deţinută, iar în cazul cînd gradele militare sînt egale – un salariu de  funcţie mai mare;
 2. b) egală – dacă ea prevede un grad militar egal cu cel prevăzut pentru funcţia deţinută şi un salariu de funcţie egal;
 3. c) inferioară – dacă ea prevede un grad militar inferior celui prevăzut pentru funcţia deţinută, iar în cazul cînd gradele militare sînt egale – un salariu de funcţie mai mică.

(6) În cazul cînd pentru funcţie, conform statelor de organizare, sînt prevăzute două grade militare sau solde de la minim la maxim, se ia în considerare gradul militar superior sau salariul funcţiei maxim.

(7) Transferarea militarilor prin contract dintr-o structură militară în alta se efectuează, de comun acord, de către conducătorii structurilor respective, care au dreptul de a elibera din serviciul militar această categorie de militari, conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 32. Detaşarea şi trecerea la dispoziţie a militarilor

(1) Militarii prin contract pot fi:

 1. a) detaşaţi de către conducătorul structurii militare, la decizia Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova sau a Guvernului, pentru îndeplinirea unor funcţii în interesele apărării naţionale, în limita competenţei stabilite de legislaţia în vigoare, în organizaţiile internaţionale, misiunile diplomatice, autorităţile publice, instituţiile publice, în organizaţii, întreprinderi şi alte structuri de stat, cu eliberarea lor din funcţiile deţinute şi menţinerea în serviciul militar;
 2. b) detaşaţi, fără eliberarea lor din funcţia deţinută, pe un termen stabilit, conform dispoziţiei conducătorului structurii militare, pentru îndeplinirea unor misiuni de serviciu în afara locului dislocării permanente a unităţii militare, în modul şi în condiţiile stabilite de Guvern.

(2) Pe perioada detaşării, în conformitate cu prevederile alin.(1) lit.a), cu excepţia detaşării în organizaţii internaţionale şi misiuni diplomatice, militarii beneficiază de toate drepturile, inclusiv cele băneşti, şi înlesnirile prevăzute pentru militari de legislaţia în vigoare. În acest caz, la locul detaşării, lor li se plăteşte salariul funcţiei în conformitate cu schema de salarizare, dar nu mai mică decît salariul funcţiei primit pînă la momentul detaşării.

(3) Plata soldei lunare militarilor detaşaţi în organizaţii internaţionale şi misiuni diplomatice se efectuează în modul stabilit de Guvern.

(4) Trecerea la dispoziţie a militarilor prin contract poate fi efectuată în următoarele cazuri şi pe următoarele termene:

 1. a) trimiterea la studii în instituţiile de învăţămînt militar (la cursuri) a căror durată depăşeşte un an – pe întreaga perioadă a studiilor. La terminarea studiilor, militarul se numeşte într-o funcţie care să nu fie inferioară celei deţinute anterior. Dacă în această perioadă a survenit unul din cazurile prevăzute la art.35 alin.(3) lit.e)-h) şi k)-o), militarul este eliberat din serviciul militar în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 2. b) detaşarea conform alin.(1) lit.a) – pe durata detaşării. Dacă în această perioadă a survenit unul din cazurile prevăzute la art.35 alin.(3), militarul este eliberat din serviciul militar în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 3. c) pornirea urmăririi penale în privinţa militarului – pînă la emiterea hotărîrii pe cauza penală. La emiterea hotărîrii respective, militarul urmează să fie eliberat din serviciul militar conform art.35 alin.(3) lit.o) sau în condiţiile art.35 alin.(4). Dacă în această perioadă a survenit unul din cazurile prevăzute la art.35 alin.(3) lit.a)-g), j) şi k), militarul este eliberat din serviciul militar în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 4. d) eliberarea din funcţie în legătură cu efectuarea măsurilor de organizare – pe o perioadă ce nu va depăşi 4 luni, iar în cazul femeilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract şi se află în concediul de maternitate sau al militarilor care se află în concediul pentru îngrijirea copilului – pe toată durata acestui concediu. În perioada indicată, militarul urmează să fie numit în altă funcţie, transferat, detaşat sau eliberat din serviciul militar, în dependenţă de pregătirea sa. Dacă în perioada respectivă expiră termenul contractului, părţile vor acţiona conform art.35 alin.(9). Dacă în această perioadă a survenit unul din cazurile prevăzute la art.35 alin.(3) lit.b)-i) şi l)-o), militarul este eliberat din serviciul militar în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 5. e) aflarea în prizonierat (cu excepţia cazurilor de predare benevolă), în situaţia de ostatic sau de persoană internată – pînă la eliberarea lui. În această perioadă, militarul poate fi restabilit în funcţia deţinută anterior, numit într-o altă funcţie, transferat sau eliberat din serviciul militar în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Dacă în această perioadă a survenit unul din cazurile prevăzute la art.35 alin.(3) lit.f), g) şi o), militarul este eliberat din serviciul militar în condiţiile legislaţiei în vigoare. Dacă organele de drept au stabilit predarea şi aflarea benevolă a militarului în prizonierat, acesta va fi tras la răspundere conform legislaţiei în vigoare;
 6. f) înregistrarea în calitate de candidat pentru o funcţie electivă – pe durata campaniei electorale. La expirarea acestei perioade, militarul urmează să fie numit în funcţia deţinută anterior, transferat sau eliberat din serviciul militar, conform art.35 alin.(3) lit.n). Dacă în această perioadă a survenit unul din cazurile prevăzute la art.35 alin.(3) şi (4), militarul este eliberat din serviciul militar în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 7. g) absenţa din motive necunoscute din perimetrul unităţii militare sau de la locul de serviciu – pînă la declararea persoanei dispărută fără veste sau decedată, în modul stabilit de lege. Dacă în această perioadă a expirat durata îndeplinirii serviciului militar, stabilită de legislaţia în vigoare, sau a survenit unul din cazurile prevăzute la art.35 alin.(3) lit.b), f), g) şi o), precum şi la alin.(4), militarul va fi eliberat din serviciul militar în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 8. h) transferarea dintr-o structură militară în alta, fără eliberare din serviciul militar, – pînă la 2 luni. Dacă în această perioadă a survenit unul din cazurile prevăzute la art.35 alin.(3) lit.f), g), k) şi m) – o), precum şi la alin.(4), militarul este eliberat din serviciul militar în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 9. i) aflarea îndelungată a militarului la tratament în instituţia medicală – pînă la stabilirea de către comisia medico-militară a aptitudinii militarului pentru îndeplinirea serviciului militar;
 10. j) aflarea militarilor prin contract în concediul pentru îngrijirea copilului – pe întreaga perioadă a concediului. Pînă la expirarea acestui termen, militarul are dreptul la continuarea serviciului militar. Perioada concediului pentru îngrijirea copilului se include în vechimea în muncă generală şi în perioada necontributivă a militarului asimilată stagiului de cotizare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar nu se include în vechimea calendaristică în serviciul militar;
 11. k) în alte cazuri de eliberare din funcţia militară, la decizia conducătorului structurii militare – pe cel mult 4 luni. În această perioadă, militarul urmează să fie numit într-o nouă funcţie militară, transferat, detaşat sau eliberat din serviciul militar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(5) Modul de plată a soldei lunare militarilor în cazurile prevăzute la alin.(4) se stabileşte de actele normative.

[Art.32 modificat prin Legea nr.93 din 29.05.2014, în vigoare 04.07.2014]

Notă: Se declară neconstituţional cuvîntul “femeii-” din cuvîntul compus “femeii-militar” din art.32 alin.(4) lit.d), lit.j) conform Hot.Curţii Constituţionale nr.12 din 01.11.2012, în vigoare 1 noiembrie 2012

Articolul 33. Acordarea gradelor militare

(1) Acordarea gradelor militare se efectuează, în ordine succesivă:

 1. a) de către comandantul (şeful) unităţii militare:

— pentru efectivul de soldaţi – cetăţenilor care sînt încorporaţi sau încadraţi în serviciul militar, în condiţiile prezentei legi şi ale altor acte legislative, o dată cu numirea în funcţia pentru care este prevăzut gradul respectiv sau un grad militar superior acestuia;

— pentru efectivul de sergenţi – militarilor care au susţinut cu succes examenele de absolvire a şcolii de sergenţi şi cetăţenilor încorporaţi sau încadraţi în serviciul militar, care au studii medii de cultură generală, liceale, medii de specialitate sau superioare, o dată cu numirea în funcţia pentru care este prevăzut gradul respectiv sau un grad militar superior acestuia;

 1. b) de către conducătorul structurii militare:

— pentru efectivul de subofiţeri – militarilor care au susţinut cu succes examenele de absolvire a şcolii de subofiţeri şi cetăţenilor încadraţi în serviciul militar care au studii medii de specialitate sau superioare, o dată cu numirea în funcţia pentru care este prevăzut gradul respectiv sau gradul superior acestuia;

— pentru corpul de ofiţeri, pînă la gradul de colonel inclusiv – subofiţerilor şi cetăţenilor încadraţi în serviciul militar prin contract, care au studii superioare sau postuniversitare şi deţin sau sînt numiţi în funcţii pentru care sînt prevăzute gradele respective sau grade superioare acestora şi pentru care a expirat termenul stabilit de aflare în gradul militar.

(2) Se stabilesc următoarele termene de aflare în gradele militare:

 1. a) pentru corpul de ofiţeri (cu excepţia corpului de ofiţeri aviatori):

— locotenent – 2 ani;

— locotenent-major – 3 ani;

— căpitan – 3 ani;

— maior – 4 ani;

— locotenent-colonel – 5 ani;

 1. b) pentru corpul de ofiţeri aviatori, conform listei funcţiilor aprobate de Ministerul Apărării:

— locotenent – 2 ani;

— locotenent-major – 2 ani;

— căpitan – 3 ani;

— maior – 3 ani;

— locotenent-colonel – 4 ani.

(3) Se include în termenul de aflare în gradul militar, pentru acordarea gradului militar următor, perioada în care militarul a fost supus neîntemeiat urmăririi penale, precum şi perioada suspendării din funcţie.

(4) Nu pot fi prezentaţi pentru acordarea gradului militar următor militarii:

 1. a) aflaţi sub urmărire penală;
 2. b) sancţionaţi disciplinar, pînă la ridicarea sau expirarea pedepsei;
 3. c) care nu au pregătirea necesară.

(5) Prezentarea pentru acordarea gradului militar următor se efectuează în termen sau înainte de termen.

(6) Gradul militar următor pentru efectivul de subofiţeri şi corpul de ofiţeri, pînă la gradul de colonel inclusiv, poate fi acordat înainte de termen, o singură dată pe timpul îndeplinirii serviciului militar, după ce a expirat cel puţin jumătate din termenul de aflare în gradul militar deţinut, iar pentru merite deosebite manifestate la apărarea ţării în timp de război, indiferent de termenul de aflare în gradul militar deţinut, cu respectarea condiţiilor stabilite de prezenta lege.

(7) Modul de acordare a gradelor militare cetăţenilor care se încadrează în serviciul militar şi militarilor se stabileşte de Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate.

(8) Modul de acordare a gradelor militare cetăţenilor aflaţi în componenţa rezervei Forţelor Armate, inclusiv celor care au absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară, şi termenele de aflare a rezerviştilor în gradele militare se stabilesc de legislaţia în vigoare.

Articolul 34. Retragerea, retrogradarea şi restabilirea în grade militare

(1) Gradele militare ale militarilor şi cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere) pot fi retrase de instanţa de judecată pentru săvîrşirea unor infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

(2) Militarului căruia i s-a retras gradul militar i se poate acorda gradul militar de soldat, la decizia conducătorului structurii militare, numai după stingerea antecedentelor penale.

(3) În caz de încălcare gravă a regulamentelor militare, a ordinelor şi instrucţiunilor, militarii pot fi retrogradaţi cu o treaptă:

 1. a) efectivul de soldaţi şi de sergenţi – de către comandanţii (şefii) care au dreptul, în conformitate cu prezenta lege, să acorde gradele militare respective;
 2. b) toţi militarii pînă la gradul de colonel inclusiv – de către conducătorul structurii militare.

(4) Militarii retrogradaţi care au manifestat o disciplină exemplară şi o atitudine conştiincioasă faţă de exerciţiul obligaţiilor de serviciu pot fi restabiliţi în gradul militar pe care îl aveau pînă la retrogradare, prin ordinul comandantului (şefului) unităţii sau, după caz, conducătorului structurii militare care i-a retrogradat, după cum urmează:

 1. a) pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi – nu mai devreme de 6 luni de la retrogradare;
 2. b) pentru efectivul de subofiţeri şi corpul de ofiţeri – nu mai devreme de un an de la retrogradare.

(5) Pe durata sancţiunii disciplinare de retrogradare cu un grad, militarilor sancţionaţi nu li se vor acorda recompensele prevăzute de Regulamentul disciplinei militare.

(6) Retrogradarea şi restabilirea în gradele militare se efectuează în condiţiile Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate.

[Art.34 modificat prin Legea nr.224-XVI din 25.10.2007, în vigoare 30.11.2007]

Articolul 35. Eliberarea militarilor din serviciul militar

(1) Eliberarea militarilor din serviciul militar în termen sau din cel cu termen redus se reglementează de legislaţia în vigoare.

(2) Eliberarea militarilor din serviciul militar prin contract se efectuează:

 1. a) prin ordinul comandantului (şefului) unităţii militare – pentru efectivul de soldaţi şi de sergenţi;
 2. b) prin ordinul conducătorului structurii militare – pentru toate categoriile de militari, cu excepţia militarilor prevăzuţi la lit.c) şi d);
 3. c) prin ordinul conducătorului structurii militare, în baza hotărîrii de Guvern – pentru locţiitorii conducătorului structurii militare, cu excepţia militarilor prevăzuţi la lit.d);
 4. d) prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova – pentru conducătorul structurii militare, ofiţerii Comandamentului Suprem al Forţelor Armate, viceminiştrii apărării.

(3) Eliberarea militarilor din serviciul militar prin contract se efectuează în următoarele cazuri:

 1. a) la expirarea contractului;
 2. b) la atingerea vîrstei-limită de aflare în serviciul militar;
 3. c) la clasarea acestora inapţi pentru serviciul militar de către comisia medico-militară;
 4. d) la clasarea acestora apţi necombatant pentru serviciul militar de către comisia medico-militară, în cazul cînd nu pot fi folosiţi pentru serviciul militar din cauza lipsei funcţiilor vacante;
 5. e) în legătură cu exmatricularea din instituţia de învăţămînt militar – pentru studenţii instituţiilor de învăţămînt militar;
 6. f) la tăinuirea faptelor ce împiedică încadrarea în serviciul militar;
 7. g) la dobîndirea cetăţeniei altui stat;
 8. h) în urma unor măsuri de organizare – dacă este imposibilă folosirea militarului într-o funcţie similară celei deţinute în serviciul militar şi dacă el nu acceptă să fie transferat într-o funcţie inferioară;
 9. i) la transferarea într-o altă structură de stat în care este prevăzut serviciul special;
 10. j) din motive de inaptitudine pentru funcţia exercitată;
 11. k) la comiterea delictelor ce discreditează titlul de militar;
 12. l) din motive familiale;
 13. m) din iniţiativa personală a militarului;
 14. n) la alegerea în funcţii elective;
 15. o) la condamnarea militarului de către instanţa de judecată pentru săvîrşirea unei infracţiuni.

(4) Militarii condamnaţi de către instanţa de judecată pentru infracţiunile comise la pedeapsă penală cu amendă, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, şi cei liberaţi de pedeapsa penală, pot continua serviciul militar prin contract, cu excepţia cazurilor cînd eliberarea lor este propusă de către conducătorul structurii militare, comandantul (şeful) unităţii militare.

(5) Militarii se consideră eliberaţi din serviciul militar din ziua cînd au fost radiaţi din tabelul nominal al unităţii militare. Militarul urmează să fie radiat din tabelul nominal nu mai tîrziu de 2 luni de la data emiterii ordinului cu privire la eliberarea lui din serviciul militar, fără a lua în considerare termenul aflării militarului în concediu.

(6) Militarii decedaţi şi cei care au părăsit fără voie structura (unitatea) militară sau locul de serviciu sînt radiaţi din tabelul nominal al structurii (unităţii) militare nu mai tîrziu de 2 luni din momentul constatării faptului.

(7) Militarii prin contract care nu au atins vîrsta-limită de aflare în serviciul militar nu pot fi eliberaţi din serviciul militar fără acordul lor, cu condiţia folosirii lor raţionale în serviciul militar, în cazurile prevăzute la alin.(3) lit.a) şi d).

(8) În interesul completării Forţelor Armate, militarii prin contract clasaţi de către comisia medico-militară ca fiind apţi pentru serviciul militar şi care dovedesc o înaltă competenţă profesională, la decizia conducătorului structurii militare, pot fi lăsaţi în serviciul militar pînă la 5 ani peste limita de vîrstă de aflare în serviciul militar prin contract.

(9) Cu două luni pînă la expirarea contractului de îndeplinire a serviciului militar, structura (unitatea) militară şi militarul sînt obligaţi să se informeze reciproc, în scris, despre expirarea contractului şi despre intenţia de a încheia sau nu un contract succesiv.

(10) În cazul cînd părţile contractante nu şi-au onorat obligaţiile prevăzute la alin.(9), contractul se consideră încetat din momentul expirării sale. Militarul se eliberează din serviciul militar din iniţiativa structurii (unităţii) militare, în legătură cu expirarea contractului, fără dreptul la indemnizaţia prevăzută la art.19 alin.(3), răspunderea disciplinară şi materială pentru aceasta revenind persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul structurii (unităţii) militare.

(11) La eliberarea din serviciul militar prin contract în cazurile prevăzute la alin.(3) lit.e)-g), i)-k) şi m)-o), militarii cu vechimea în serviciul militar mai mică de 5 ani, după absolvirea instituţiilor de învăţămînt militar sau după încheierea tuturor tipurilor de instruire, indiferent de sursa de finanţare, sînt obligaţi să recupereze cheltuielile pentru instruire în mărimea calculată prin împărţirea sumei cheltuielilor generale la perioada aflării în serviciul militar.

(12) Militarii care au fost exmatriculaţi din instituţiile de învăţămînt militar pentru restanţe academice, încălcare a disciplinei sau refuz de a continua studiile sînt obligaţi să recupereze cheltuielile pentru instruire în mărimea calculată prin împărţirea sumei cheltuielilor generale la perioada aflării în serviciul militar.

(13) Mijloacele financiare, restituite conform prevederilor alin.(11) şi (12), se varsă la bugetul de stat.

(14) Militarii prin contract care au fost eliberaţi din serviciul militar în temeiul alin.(3) lit.e)-g) şi i)-o) se vor achita cu unitatea militară pînă în ziua radierii lor din tabelul nominal, plătind în mod obligatoriu valoarea restantă a echipamentului militar.

(15) Militarii prin contract care au fost achitaţi de instanţele de judecată sau în privinţa cărora s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale pe temei de reabilitare se restabilesc în toate drepturile prevăzute pentru această categorie de militari, inclusiv calcularea vechimii în serviciul militar.

[Art.35 modificat prin Legea nr.172-XVI din 10.07.2008, în vigoare 25.07.2008]

Capitolul V

INTERDICŢII ŞI RESTRICŢII PRIVIND UNELE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI

Articolul 36. Interdicţii şi restricţii

(1) Militarilor, pe perioada îndeplinirii serviciului militar, li se interzice:

 1. a) să facă parte din partide şi din alte organizaţii social-politice ori să desfăşoare activităţi politice în favoarea acestora;
 2. b) să declare greve sau să participe la acestea, precum şi la orice alte forme de protest colectiv;
 3. c) să deţină alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie;
 4. d) să exprime în public opinii contrare intereselor asigurării apărării naţionale.

(2) Pentru militarii în activitate, exercitarea unor drepturi şi libertăţi presupune anumite restricţii, şi anume:

 1. a) condiţiile în care militarii pot să dea publicităţii informaţii militare se stabilesc prin decizia conducătorilor structurilor militare;
 2. b) rezerviştii concentraţi sau mobilizaţi în unităţi militare pot rămîne membri ai partidelor, ai altor organizaţii social-politice, precum şi ai sindicatelor din care fac parte, fiindu-le interzisă, însă, desfăşurarea oricăror activităţi cu caracter politic sau sindical în unităţile militare;
 3. c) militarii se pot deplasa în străinătate în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, cu aprobarea prealabilă a conducătorului structurii militare.

(3) Exercitarea de către militar a drepturilor sale nu trebuie să aducă atingere intereselor serviciului militar şi drepturilor altor militari şi cetăţeni.

Articolul 37. Răspunderea militarilor

(1) Toţi militarii, indiferent de gradul militar şi funcţia pe care o deţin, sînt egali în faţa legii. Militarii poartă răspundere pentru săvîrşirea faptelor ilicite, luîndu-se în considerare particularităţile statutului lor juridic.

(2) Militarii, în dependenţă de gravitatea faptei săvîrşite, poartă răspundere disciplinară, administrativă, materială, civilă şi penală.

(3) Pentru abaterile disciplinare, militarii poartă răspundere în conformitate cu regulamentele militare. Comandanţii (şefii) nu poartă răspundere disciplinară pentru faptele subalternilor lor dacă au întreprins toate măsurile necesare, în limita competenţei lor, întru preîntîmpinarea şi evitarea faptelor menţionate, au tras la răspundere persoanele culpabile şi nu au tăinuit faptele în cauză.

(4) Pentru săvîrşirea contravenţiilor, militarii în termen răspund în conformitate cu Regulamentul disciplinei militare. Pentru săvîrşirea contravenţiilor în afara exercitării atribuţiilor de serviciu, militarii, cu excepţia militarilor în termen, răspund contravenţional conform dispoziţiilor generale. Militarilor în termen nu le pot fi aplicate sancţiuni contravenţionale sub formă de arest contravenţional şi muncă neremunerată în folosul comunităţii.

(5) Pentru prejudiciile materiale cauzate unităţii militare în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, militarii poartă răspundere materială, în conformitate cu Legea cu privire la răspunderea materială a militarilor.

(6) Militarii reţinuţi de organele de drept sau în privinţa cărora a fost emis mandat de arest se predau comenduirei militare pentru a fi deţinuţi pînă la emiterea hotărîrii corespunzătoare.

(7) Militarilor nu li se pot da ordine ilicite, ce contravin dreptului umanitar internaţional şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

[Art.37 modificat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

[Art.37 modificat prin Legea nr.224-XVI din 25.10.2007, în vigoare 30.11.2007]

Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 38. Îndeplinirea serviciului militar în cazul pluralităţii de cetăţenii

(1) Persoanele care sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care deţin legal cetăţenia unui alt stat nu sînt scutite de încorporarea în serviciul militar în termen sau cu termen redus în Republica Moldova dacă au domiciliu permanent legal pe teritoriul ei şi nu au îndeplinit obligaţiunea militară faţă de Republica Moldova.

(2) Cetăţenii Republicii Moldova care au domiciliu permanent legal pe teritoriul Republicii Moldova şi care deţin cetăţenia unui alt stat nu pot fi încadraţi în serviciul militar prin contract.

Articolul 39. Aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege

(1) Guvernul, în termen de 6 luni:

 1. a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
 2. b) va elabora actele normative necesare pentru executarea prezentei legi şi va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

(2) Pînă la intrarea în vigoare a Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat de Guvern, se va aplica Regulamentul cu privire la îndeplinirea serviciului militar de către corpul soldaţilor, sergenţilor şi ofiţerilor Forţelor Armate, în măsura în care nu contravine prezentei legi.

(3) Pînă la aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege, actele normative se vor aplica în măsura în care nu contravin prezentei legi.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.970-XII din 17 martie 1992 cu privire la protecţia socială şi juridică a militarilor şi a membrilor familiilor lor, a cetăţenilor care trec pregătirea militară.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU
Chişinău, 22 iulie 2005.

Nr.162-XVI.