Пятница, 19 апреля, 2024
ДомойLEGE cu privire la Poliţia de Frontieră

LEGE cu privire la Poliţia de Frontieră

№283  din  28.12.2011
Monitorul Oficial nr.76-80/245 din 20.04.2012

* * *

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi sfera de reglementare
Articolul 2. Cadrul juridic
Articolul 3. Principiile de bază ale activităţii
Articolul 4. Competenţa Ministerului Afacerilor Interne

Capitolul II

STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

Articolul 5. Structura şi efectivul-limită ale Poliţiei de Frontieră

Capitolul III

ATRIBUŢIILE, DREPTURILE, OBLIGAŢIILE, RESTRICŢIILE

ŞI INTERDICŢIILE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

Secţiunea 1

Atribuţii şi drepturi

Articolul 6. Atribuţiile Poliţiei de Frontieră
Articolul 7. Drepturile Poliţiei de Frontieră
Articolul 8. Drepturile profesionale ale poliţistului de frontieră
Articolul 9. Colaborarea
Articolul 10. Dispoziţii speciale privind utilizarea şi protecţia informaţiei, inclusiv a datelor cu caracter personal
Articolul 11. Transparenţa activităţii

Secţiunea a 2-a

Obligaţii, restricţii şi interdicţii

Articolul 12. Obligaţii
Articolul 13. Restricţii şi interdicţii

Capitolul IV

STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI DE FRONTIERĂ

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 14. Personalul Poliţiei de Frontieră
Articolul 15. Statutul poliţistului de frontieră

Secţiunea a 2-a

Angajarea în serviciu. Formarea profesională

Articolul 16. Condiţiile de angajare
Articolul 17. Selectarea candidaţilor
Articolul 18. Angajarea
Articolul 19. Formarea profesională
Articolul 20. Contractul individual de muncă
Articolul 21. Jurămîntul
Articolul 22. Dosarul personal

Secţiunea a 3-a

Conferirea gradelor speciale şi atribuirea categoriilor de calificare

Articolul 23. Gradele speciale
Articolul 24. Condiţiile generale de conferire a gradelor speciale
Articolul 25. Conferirea gradelor speciale primare şi succesive
Articolul 26. Termenele de aflare în grad special
Articolul 27. Evaluarea activităţii şi atribuirea categoriilor de calificare

Secţiunea a 4-a

Funcţiile poliţiştilor de frontieră

Articolul 28. Dispoziţii generale
Articolul 29. Numirea în funcţie, transferul
Articolul 30. Exerciţiul funcţiunii

Secţiunea a 5-a

Suspendarea raporturilor de serviciu

Articolul 31. Suspendarea din serviciu
Articolul 32. Detaşarea

Secţiunea a 6-a

Disciplina muncii

Articolul 33. Stimulări
Articolul 34. Abateri disciplinare
Articolul 35. Tipurile de sancţiuni disciplinare
Articolul 36. Condiţiile de aplicare a sancţiunilor disciplinare
Articolul 37. Termenul de valabilitate şi ridicarea sancţiunii disciplinare
Articolul 38. Consiliul de disciplină

Secţiunea a 7-a

Eliberarea din serviciu

Articolul 39. Eliberarea din serviciu
Articolul 40. Limita de vîrstă de aflare în serviciu

Capitolul V

PROTECŢIA JURIDICĂ ŞI SOCIALĂ A POLIŢIŞTILOR

DE FRONTIERĂ ŞI A MEMBRILOR FAMILIILOR LOR

Secţiunea 1

Drepturi şi garanţii

Articolul 41. Drepturi şi libertăţi fundamentale
Articolul 42. Legitimaţia de serviciu
Articolul 43. Uniforma
Articolul 44. Drepturi politice şi social-politice
Articolul 45. Timpul de muncă
Articolul 46. Vechimea în muncă
Articolul 47. Concediile
Articolul 48. Dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţa medicală
Articolul 49. Dreptul la transport
Articolul 50. Dreptul la asigurare financiară
Articolul 51. Indemnizaţia acordată la eliberarea din serviciu
Articolul 52. Asigurarea obligatorie de stat
Articolul 53. Dreptul la pensie

Secţiunea a 2-a

Protecţia poliţistului de frontieră şi a membrilor familiei sale

Articolul 54. Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea poliţistului de frontieră
Articolul 55. Protecţia socială a membrilor de familie ai poliţistului de frontieră

Capitolul VI

FINANŢAREA ŞI ASIGURAREA ACTIVITĂŢII POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

Articolul 56. Finanţarea
Articolul 57. Asigurarea materială şi tehnică

Capitolul VII

RĂSPUNDEREA ŞI CONTROLUL

Articolul 58. Răspunderea poliţiştilor de frontieră
Articolul 59. Controlul activităţii Poliţiei de Frontieră

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 60. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi sfera de reglementare

(1) Prezenta lege reglementează atribuţiile şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră, finanţarea şi asigurarea logistică a ei, statutul juridic şi protecţia socială a poliţiştilor de frontieră.

(2) Poliţia de Frontieră este organul administraţiei publice, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuţiile şi implementează politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, al combaterii migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere.

Articolul 2. Cadrul juridic

Poliţia de Frontieră activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezenta lege şi cu alte acte normative în vigoare, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 3. Principiile de bază ale activităţii

Principiile de bază ale activităţii Poliţiei de Frontieră sînt: legalitatea, imparţialitatea, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, continuitatea, îmbinarea metodelor publice şi secrete, îmbinarea metodelor de conducere unipersonale şi colegiale, descentralizarea, cooperarea, transparenţa, răspunderea personală, profesionalismul.

Articolul 4. Competenţa Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne exercită controlul şi coordonează activitatea Poliţiei de Frontieră, elaborează şi promovează politica statului în activitatea Poliţiei de Frontieră, în domeniul combaterii migraţiei ilegale, exercită alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Capitolul II

STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

Articolul 5. Structura şi efectivul-limită ale Poliţiei de Frontieră

(1) Poliţia de Frontieră are următoarea structură:

 1. a) Departamentul Poliţiei de Frontieră;
 2. b) direcţii regionale ale Poliţiei de Frontieră;
 3. c) Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră.

(2) Regulamentul Departamentului Poliţiei de Frontieră, efectivul-limită şi structura organizatorică ale Poliţiei de Frontieră se aprobă de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne.

(3) Unităţile prevăzute la alin.(1) sînt persoane juridice şi dispun de conturi trezoreriale.

(4) Direcţiile regionale ale Poliţiei de Frontieră pot fi amplasate astfel încît amplasarea lor să nu corespundă organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova.

(5) Poliţia de Frontieră este condusă de şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră, numit în şi eliberat din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne. Şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră are doi şefi adjuncţi.

(6) Şefii adjuncţi ai Departamentului Poliţiei de Frontieră sînt numiţi în şi eliberaţi din funcţie de ministrul afacerilor interne, la propunerea şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră.

(7) Regulamentul, structura şi efectivul unităţilor specificate la alin.(1) lit.b) şi c) se aprobă de şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră.

(8) Poliţia de Frontieră dispune de simbolică proprie aprobată de ministrul afacerilor interne.

Capitolul III

ATRIBUŢIILE, DREPTURILE, OBLIGAŢIILE, RESTRICŢIILE

ŞI INTERDICŢIILE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

Secţiunea 1

Atribuţii şi drepturi

Articolul 6. Atribuţiile Poliţiei de Frontieră

(1) În domeniul supravegherii şi controlului trecerii frontierei de stat, Poliţia de Frontieră:

 1. a) asigură neadmiterea schimbării ilegale a frontierei de stat în teren;
 2. b) asigură menţinerea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră, precum şi a regimului şi ordinii publice în punctele de trecere a frontierei de stat;
 3. c) efectuează, în colaborare cu alte autorităţi ale administraţiei publice, în modul stabilit de legislaţie, controlul frontierei şi autorizează trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova de către persoane şi mijloace de transport;
 4. d) asigură evidenţa, inclusiv automatizată, a persoanelor şi mijloacelor de transport care au traversat frontiera de stat;
 5. e) nu permite intrarea în şi ieşirea din Republica Moldova a persoanelor şi a mijloacelor de transport cărora, conform legislaţiei, le este interzisă intrarea în Republica Moldova, care nu întrunesc condiţiile de intrare în Republica Moldova sau care temporar sînt limitate în dreptul de a ieşi din Republica Moldova;
 6. f) participă, în modul stabilit, la asigurarea ordinii de drept internaţionale la frontieră, la încheierea tratatelor în probleme de frontieră, precum şi la activitatea reprezentativă de frontieră;
 7. g) participă, în limitele competenţei, la implementarea Regulamentului sanitar internaţional;
 8. h) eliberează vize, în cazuri de excepţie, la punctele de trecere a frontierei de stat în conformitate cu legislaţia.

(2) În domeniul combaterii migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere, Poliţia de Frontieră:

 1. a) realizează, în limitele competenţelor, acţiuni de prevenire, depistare şi contracarare a migraţiei ilegale şi a altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport, constată contravenţiile legate de şederea ilegală a străinilor şi de trecerea ilegală a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport, efectuează măsurile speciale de investigaţie;
 2. b) aplică măsura de nepermitere a intrării în Republica Moldova a străinului, în conformitate cu legislaţia;
 3. c) asigură controlul asupra migraţiei în punctele de trecere a frontierei de stat.

(3) În domeniul promovării politicii privind combaterea migraţiei ilegale, managementul integrat al frontierei de stat şi gestionarea sistemelor informaţionale de evidenţă a datelor, Poliţia de Frontieră:

 1. a) participă la elaborarea şi implementarea politicilor de reformă;
 2. b) participă la elaborarea proiectelor de legi şi de alte acte normative ce ţin de domeniul de activitate, aprobă acte normative departamentale;
 3. c) gestionează şi dezvoltă sisteme informaţionale integrate, culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de informaţii cu alte autorităţi în vederea executării atribuţiilor sale;
 4. d) cooperează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor;
 5. e) acordă, în condiţiile legii, asistenţă şi servicii cetăţenilor, inclusiv prin eliberarea informaţiei cu privire la trecerea frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport, precum şi alte servicii în domeniile stabilite de Guvern;
 6. f) asigură aplicarea prevederilor convenţiilor, tratatelor, acordurilor şi protocoalelor în domeniul de competenţă semnate între Republica Moldova şi alte state, comunităţi de state, organizaţii internaţionale sau regionale;
 7. g) asigură cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunităţi de state conform acordurilor la care Republica Moldova este parte;
 8. h) coordonează, în comun cu Serviciul Vamal, activitatea autorităţilor publice în domeniul managementului integrat al frontierei de stat.

(4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Poliţia de Frontieră are următoarele obligaţii:

 1. a) să nu permită trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere persoanelor care nu deţin acte valabile sau care au încălcat legislaţia ce reglementează intrarea, ieşirea, tranzitul şi şederea pe teritoriul Republicii Moldova;
 2. b) să reţină, la solicitarea autorităţilor competente, persoanele date în căutare în cazul în care acestea se eschivează de la urmărire sau de la pedeapsa penală, precum şi să reţină persoane în alte cazuri prevăzute de legislaţie;
 3. c) să asigure autorizarea trecerii frontierei de stat, inclusiv în mod simplificat, în condiţiile şi în modul stabilit de tratatele încheiate cu statele vecine şi de legislaţie;
 4. d) să asigure autorizarea trecerii frontierei de stat de către formaţiunile de salvare şi de restabilire în cazul situaţiilor excepţionale, generate de accidente de proporţii, catastrofe sau calamităţi naturale, în condiţiile prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de actele normative în vigoare;
 5. e) să însoţească mijloacele de transport şi să plaseze în acestea patrule pentru excluderea posibilităţii de îmbarcare/debarcare a persoanelor înainte sau după efectuarea controlului;
 6. f) să oprească, să controleze şi să reţină mijloacele de transport pentru a împiedica încălcarea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră sau a regimului în punctele de trecere a frontierei de stat în zona de competenţă.

(5) Pentru asigurarea realizării sarcinilor de prevenire şi combatere a criminalităţii transfrontaliere, inclusiv traficul de fiinţe umane, organizarea migraţiei ilegale, trecerea ilegală a frontierei de stat, contrabanda (în afara teritoriului punctelor de trecere a frontierei de stat), falsificarea şi folosirea frauduloasă a documentelor, Poliţia de Frontieră, în limitele stabilite de legislaţie, constată şi examinează contravenţiile, întreprinde expertiza judiciară a documentelor, efectuează măsuri speciale de investigaţie.

(6) Poliţia de Frontieră îşi execută atribuţiile prevăzute în limitele zonei de frontieră şi ale punctelor de trecere a frontierei de stat.

[Art.6 modificat prin Legea nr.324 din 23.12.2013, în vigoare 01.01.2014]

Articolul 7. Drepturile Poliţiei de Frontieră

(1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Poliţia de Frontieră are dreptul:

 1. a) să controleze documentele persoanelor şi ale mijloacelor de transport necesare pentru trecerea frontierei de stat şi să efectueze în ele însemnările de rigoare. Documentele nevalabile prezentate la control, precum şi cele care nu aparţin posesorului sînt ridicate. Documentele ridicate nefolosite la săvîrşirea unei infracţiuni sau contravenţii se transmit organelor emitente sau posesorului în condiţiile legii. Documentele folosite la săvîrşirea unei infracţiuni sau contravenţii sînt ridicate în conformitate cu Codul de procedură penală şi cu Codul contravenţional;
 2. b) să construiască instalaţii tehnico-genistice în scop de supraveghere şi control la trecerea frontierei de stat, să instaleze reţele speciale de comunicaţie, să amplaseze şi să folosească tehnica, armamentul şi alte mijloace pe terenurile atribuite în condiţiile legii;
 3. c) să folosească mijloacele electronice de comunicaţie, precum şi mijloacele de transport din posesia persoanelor, cu compensarea ulterioară, în modul stabilit de lege, a cheltuielilor sau a prejudiciului cauzat. Excepţie fac mijloacele de telecomunicaţie şi de transport care sînt proprietate a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova;
 4. d) în cazuri excepţionale, să solicite proprietarilor şi beneficiarilor de terenuri din zona de frontieră accesul pentru circulaţia patrulelor;
 5. e) să limiteze temporar executarea oricăror lucrări în zona de frontieră în caz de periclitare a intereselor Republicii Moldova la frontiera de stat, cu excepţia lucrărilor legate de înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale sau ale bolilor infecţioase deosebit de periculoase, informînd despre aceasta autorităţile administraţiei publice locale şi alte autorităţi competente;
 6. f) să aplice temporar restricţii ori să interzică circulaţia persoanelor şi a mijloacelor de transport, să nu permită accesul lor pe unele terenuri în timpul operaţiunilor de frontieră;
 7. g) să determine, în comun cu unităţile interesate, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor, locul şi durata staţionării în punctele de trecere a mijloacelor de transport de trafic internaţional, care asigură circulaţia pasagerilor şi a mărfurilor;
 8. h) să ţină evidenţa persoanelor, a mijloacelor de transport şi a datelor reale necesare pentru asigurarea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră şi a regimului în punctele de trecere a frontierei de stat şi să deţină în acest scop sisteme informaţionale;
 9. i) să solicite de la transportatori, în modul stabilit de Guvern, efectuarea controlului prealabil al documentelor de trecere a frontierei de stat şi transmiterea prealabilă a informaţiei cu privire la pasageri în conformitate cu legislaţia cu privire la frontiera de stat;
 10. j) să solicite şi să primească gratuit din partea autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice informaţii care prezintă interes pentru activitatea sa;
 11. k) să utilizeze, în interes de serviciu, în conformitate cu legislaţia, mijloacele statale de informare în masă pentru transmiterea informaţiei;
 12. l) să organizeze serviciul de cifrare şi reţelele departamentale de transmisiuni cifrate, să participe la crearea şi asigurarea funcţionării reţelelor interstatale şi interdepartamentale de transmisiuni cifrate;
 13. m) să conlucreze cu cetăţenii pentru a obţine informaţii despre încălcarea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră şi a regimului în punctele de trecere a frontierei de stat;
 14. n) să organizeze şi să efectueze operaţiuni de frontieră, precum şi să desfăşoare activităţi informaţional-analitice, măsuri profilactice pentru asigurarea managementului integrat al frontierei de stat;
 15. o) să reţină în sectorul Republicii Moldova al apelor de frontieră şi să escorteze la cel mai apropiat port (chei) sau la un alt punct navele nemilitare străine care au încălcat regimul frontierei de stat dacă acestea comit un act de ostilitate faţă de Republica Moldova, efectuează ilegal îmbarcarea/debarcarea persoanelor, încărcarea/descărcarea mărfurilor şi a altor bunuri în locuri interzise, practică ilicit pescuitul, recoltarea produselor lemnoase şi a produselor accesorii ale pădurii, alte activităţi interzise, efectuează deversări de substanţe nocive, de deşeuri şi de materiale, dacă membrii echipajului sau alte persoane de pe nave deteriorează semnele de frontieră, instalaţiile de navigaţie, alte obiecte de suprafaţă sau obiecte submersibile proprietate a Republicii Moldova. Navele nemilitare străine reţinute sînt predate, în modul stabilit de legislaţie, reprezentanţilor împuterniciţi ai statelor respective ori sînt expulzate din sectorul Republicii Moldova al apelor de frontieră, ori sînt confiscate conform unei hotărîri judecătoreşti;
 16. p) să poarte şi să folosească armele din dotare şi mijloacele speciale, să aplice forţa fizică, să folosească animalele de serviciu în cazul şi în modul stabilit de legislaţie;
 17. q) să întreprindă măsuri de contracarare la trecerea ilegală a frontierei de stat a mărfurilor şi a altor bunuri interzise sau cu acces limitat de trecere, conform legislaţiei;
 18. r) să efectueze cercetări ştiinţifice, să formeze grupuri de lucru din colaboratori şi din experţi invitaţi pentru desfăşurarea acestora, precum şi pentru elaborarea de acte în probleme prioritare;
 19. s) să expedieze, în modul stabilit, autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice propuneri de înlăturare a cauzelor şi a condiţiilor care favorizează săvîrşirea contravenţiilor ce ţin de competenţa sa;
 20. t) să atragă, pe principii benevole, la executarea atribuţiilor sale persoane fizice şi juridice, precum şi să le stimuleze conform legislaţiei privind activitatea specială de investigaţie. Criteriile şi modul de stimulare se stabilesc de ministrul afacerilor interne în conformitate cu legislaţia;
 21. u) să negocieze şi să încheie, în condiţiile legii, contracte şi acorduri cu persoane fizice şi juridice în probleme ce ţin de competenţa sa.

(2) Folosirea de către Poliţia de Frontieră a drepturilor stabilite pentru îndeplinirea unor funcţii neprevăzute de legislaţie nu se permite.

Articolul 8. Drepturile profesionale ale poliţistului de frontieră

În corespundere cu atribuţiile şi competenţele Poliţiei de Frontieră, poliţistul de frontieră aflat în exerciţiul funcţiunii are următoarele drepturi:

 1. a) să-şi cunoască drepturile şi obligaţiile de serviciu;
 2. b) să ia decizii şi să participe la elaborarea proiectelor de decizii în limitele competenţei;
 3. c) să utilizeze, în conformitate cu legislaţia, mijloace şi metode specifice activităţii Poliţiei de Frontieră în scop de obţinere a informaţiilor pentru asigurarea executării atribuţiilor de serviciu;
 4. d) să dispună, în limitele competenţei, de acces la registre, bănci de date, sisteme informaţionale şi la alte informaţii documentate, direct sau printr-o interfaţă corespunzătoare;
 5. e) să folosească acte de identitate şi alte documente de acoperire eliberate de către Departamentul Poliţiei de Frontieră;
 6. f) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională din contul mijloacelor Poliţiei de Frontieră prevăzute în acest scop;
 7. g) să avanseze în serviciu corespunzător pregătirii profesionale, capacităţilor intelectuale, rezultatelor evaluării şi altor criterii de apreciere a activităţii poliţistului de frontieră;
 8. h) să ia cunoştinţă de avize şi de alte documente referitoare la activitatea sa, cu excepţia materialelor aferente verificărilor de securitate şi a altor documente a căror cunoaştere poate prejudicia securitatea Poliţiei de Frontieră sau interesele persoanelor cu care aceasta colaborează confidenţial, să prezinte explicaţii pentru a fi anexate la dosarul personal;
 9. i) să conteste informaţiile care îi lezează drepturile, onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, inclusiv să solicite efectuarea unei anchete de serviciu în acest sens;
 10. j) să beneficieze de protecţie şi de asistenţă prevăzute de prezenta lege.

Articolul 9. Colaborarea

(1) Pentru asigurarea executării eficiente a atribuţiilor, Poliţia de Frontieră colaborează cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organele de drept şi cu alte instituţii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor, în modul stabilit de legislaţie.

(2) Poliţia de Frontieră acordă, în zona de frontieră, asistenţa necesară organelor împuternicite cu activitate de control în domeniul protecţiei sănătăţii publice, mediului înconjurător, precum şi în domeniul de asigurare a securităţii ecologice.

(3) Poliţia de Frontieră colaborează cu organele cu atribuţii în domeniul de combatere a migraţiei ilegale, de supraveghere şi control al trecerii frontierei de stat, de schimb de informaţii ale statelor străine, precum şi cu organizaţiile internaţionale, în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(4) Poliţia de Frontieră cooperează, în limitele competenţei, cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare, cu autorităţile respective ale altor state, deleagă reprezentanţi oficiali sau poliţişti de frontieră de legătură la acestea în modul stabilit de legislaţie.

(5) Poliţia de Frontieră încheie acorduri de colaborare cu autorităţile şi instituţiile cu atribuţii în domeniul managementului integrat al frontierei de stat.

(6) Poliţia de Frontieră poate participa la misiuni şi operaţiuni speciale în conformitate cu tratatele internaţionale încheiate de Republica Moldova. Participarea Poliţiei de Frontieră la misiunile şi operaţiunile internaţionale se aprobă de Guvern.

(7) Pe lîngă Poliţia de Frontieră pot fi create centre de coordonare la nivel naţional, regional şi local, care să asigure organizarea în comun a operaţiunilor de frontieră, schimbul de informaţii, alte activităţi necesare pentru executarea atribuţiilor.

Articolul 10. Dispoziţii speciale privind utilizarea şi protecţia informaţiei, inclusiv a datelor cu caracter personal

(1) Pentru executarea eficientă a atribuţiilor sale, Poliţia de Frontieră are dreptul de a colecta, prelucra şi păstra informaţiile despre persoanele şi mijloacele de transport care traversează frontiera de stat, de a crea şi utiliza baze de date informaţionale proprii, de a utiliza bazele de date ale altor unităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

(2) Poliţia de Frontieră, în limitele stabilite de legislaţie, are dreptul să prelucreze date cu caracter personal.

(3) Poliţia de Frontieră asigură protecţia informaţiei împotriva nimicirii, pierderii, accesului neautorizat la aceasta.

Articolul 11. Transparenţa activităţii

(1) Poliţia de Frontieră acordă informaţii oficiale persoanelor fizice şi juridice în condiţiile legii. Dreptul de acces la informaţie poate fi limitat în conformitate cu legislaţia privind accesul la informaţie.

(2) Transparenţa activităţii Poliţiei de Frontieră se asigură prin colaborarea cu societatea civilă, prin plasarea informaţiei de utilitate publică în mass-media şi pe pagina-web oficială a Departamentului Poliţiei de Frontieră, precum şi în conformitate cu legislaţia privind transparenţa în procesul decizional.

Secţiunea a 2-a

Obligaţii, restricţii şi interdicţii

Articolul 12. Obligaţii

(1) Poliţistul de frontieră are următoarele obligaţii:

 1. a) să respecte Constituţia şi legile Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;
 2. b) să acţioneze cu competenţă, responsabilitate şi devotament pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, protejarea şi promovarea valorilor şi intereselor naţionale ale Republicii Moldova, inclusiv în condiţiile unei ameninţări pentru viaţa, sănătatea şi proprietatea sa;
 3. c) să respecte jurămîntul depus şi normele deontologice;
 4. d) să fie disciplinat şi vigilent, să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să-şi consacre activitatea profesională îndeplinirii competente, integre, corecte şi conştiincioase a îndatoririlor de serviciu prevăzute de lege;
 5. e) să respecte principiile, normele şi regulile specifice activităţii;
 6. f) să asigure protecţia secretului de stat şi a altor informaţii cu accesibilitate limitată, a secretului surselor de obţinere a acestora, să păstreze secretul activităţii desfăşurate;
 7. g) să-şi perfecţioneze în permanenţă pregătirea profesională;
 8. h) să depună declaraţie cu privire la venituri şi proprietate în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
 9. i) să declare orice donaţie, directă sau indirectă, primită în legătură cu exercitarea funcţiei;
 10. j) să cunoască şi să întreţină în stare regulamentară tehnica şi mijloacele din dotare, să păstreze şi să administreze eficient patrimoniul încredinţat;
 11. k) să demonstreze solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile;
 12. l) să fie respectuos, cuviincios şi corect în raporturile cu şefii, colegii, subalternii;
 13. m) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;
 14. n) să informeze pe şeful ierarhic superior şi autorităţile competente cu privire la faptele de corupţie săvîrşite de alţi poliţişti de frontieră, fapte de care a luat cunoştinţă;
 15. o) să se manifeste cu demnitate în raport cu consideraţia şi încrederea impuse de profesia de poliţist de frontieră;
 16. p) să asigure, potrivit competenţelor, informarea corectă a cetăţenilor cu privire la informaţiile de utilitate publică şi de interes personal ale acestora.

(2) Poliţistul de frontieră este obligat să se prezinte la serviciu conform programului de lucru, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat potrivit legislaţiei.

(3) În situaţii de catastrofă, calamitate sau tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice ori de alte asemenea situaţii, poliţistul de frontieră este obligat să se prezinte imediat la unitatea Poliţiei de Frontieră, anunţînd nemijlocit pe şeful acesteia.

(4) La instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război, poliţistul de frontieră acţionează conform legii.

(5) În cazul producerii vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin.(3) şi (4), poliţistul de frontieră care se află într-o altă localitate se prezintă la cea mai apropiată unitate a Poliţiei de Frontieră, informînd despre aceasta pe superiorii săi.

(6) După eliberarea din serviciu, persoana este obligată să păstreze secretul de stat şi alte informaţii de accesibilitate limitată, secretul surselor de informaţii şi al activităţilor desfăşurate. Această obligaţie se menţine pe durata de secretizare a informaţiei, stabilită de legislaţie.

(7) Poliţistul de frontieră îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi al instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

(8) Relaţiile dintre poliţistul de frontieră şi reprezentanţii autorităţilor care îşi desfăşoară activitatea la frontieră se bazează pe colaborarea şi sprijinul reciproc în vederea exercitării calitative a atribuţiilor lor de serviciu.

(9) În cazul adresării către participanţii la trafic ori către alte persoane, poliţistul de frontieră are obligaţia de a se prezenta. Poliţistul de frontieră de la punctul de trecere a frontierei de stat deţine legitimaţie care conţine informaţii cu privire la nume, prenume, funcţie, precum şi fotografia acestuia. Condiţiile de purtare a legitimaţiei sînt stabilite de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

Articolul 13. Restricţii şi interdicţii

(1) Poliţistul de frontieră poate prezenta în public, numai în condiţiile stabilite de Departamentul Poliţiei de Frontieră, informaţii şi date obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de informaţii şi date dacă prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie, nu este lezat dreptul la propria imagine, demnitate, viaţă intimă, familială ori privată a persoanei şi nu sînt afectate interesele şi/sau securitatea statului.

(2) Poliţistul de frontieră nu trebuie să utilizeze în scopuri personale datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

(3) Autoritatea funcţiei poliţistului de frontieră nu poate fi exercitată în interes personal.

(4) Poliţistul de frontieră nu trebuie să abuzeze de calitatea oficială şi să compromită, prin activitatea sa publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al autorităţii din care face parte.

 

Capitolul IV

STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI DE FRONTIERĂ

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 14. Personalul Poliţiei de Frontieră

(1) Personalul Poliţiei de Frontieră se constituie din poliţişti de frontieră, funcţionari publici, salariaţi civili şi personal de deservire tehnică.

(2) Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici şi raporturile de muncă ale salariaţilor civili şi ale personalului de deservire tehnică sînt reglementate, respectiv, de legislaţia cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, de Codul muncii şi de alte acte normative.

(3) Acţiunea Codului muncii se extinde asupra poliţiştilor de frontieră doar în partea nereglementată de prezenta lege.

Articolul 15. Statutul poliţistului de frontieră

(1) În limitele competenţelor stabilite de legislaţie, poliţistul de frontieră este învestit cu împuterniciri pe timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.

(2) Poliţistul de frontieră aflat în exerciţiul funcţiunii este reprezentantul Poliţiei de Frontieră şi se află sub protecţia statului.

Secţiunea a 2-a

Angajarea în serviciu. Formarea profesională

Articolul 16. Condiţiile de angajare

(1) În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
 2. b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 3. c) posedă studii necesare şi este apt din punct de vedere al sănătăţii;
 4. d) posedă limba de stat.

(2) Pot fi înmatriculate în instituţiile de învăţămînt de profil persoanele care au atins vîrsta de 17 ani şi întrunesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin.(1) lit.b)–d).

(3) În funcţia de poliţist de frontieră nu poate fi angajată persoana care:

 1. a) este membru al unui partid politic, desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, dispune de altă calitate incompatibilă cu statutul poliţistului de frontieră;
 2. b) a atins vîrsta de 40 de ani;
 3. c) are antecedente penale nestinse, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvîrşirea unei infracţiuni;
 4. d) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă.

(4) Pentru a candida la funcţia de poliţist de frontieră, persoana, suplimentar la documentele stabilite în Codul muncii ce se depun la încheierea contractului individual de muncă, prezintă şi certificatul de cazier judiciar.

(5) Candidatul este supus controlului special în modul stabilit de către Departamentul Poliţiei de Frontieră, cu concursul altor autorităţi împuternicite de lege.

Articolul 17. Selectarea candidaţilor

(1) Pentru ocuparea unor funcţii pot fi încadraţi specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor specificate în fişa postului şi care îndeplinesc cerinţele legale de angajare. Lista funcţiilor pentru a căror ocupare nu este necesară absolvirea instituţiilor de învăţămînt de profil se aprobă de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(2) Admiterea în instituţiile de învăţămînt de profil, precum şi angajarea se realizează prin concurs, care se efectuează conform unei proceduri stabilite de către Departamentul Poliţiei de Frontieră. Concursul nu se efectuează pentru persoanele angajate prin transfer.

Articolul 18. Angajarea

(1) Angajarea în serviciu se efectuează prin ordin de numire în funcţie, emis de şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră sau de persoana împuternicită de acesta, în baza contractului individual de muncă. Poliţiştilor de frontieră angajaţi li se acordă grade speciale.

(2) La angajare în serviciu, poliţistul de frontieră ia cunoştinţă, contra semnătură, de normele deontologice ale poliţistului de frontieră, de restricţiile şi interdicţiile stabilite.

(3) În primul an de activitate, poliţistul de frontieră angajat trebuie să urmeze un curs de formare profesională în instituţiile de învăţămînt de profil, stabilite de Ministerul Afacerilor Interne. Condiţiile de urmare a cursurilor de formare se stabilesc de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(4) Dacă în perioada desfăşurării activităţii sau a studiilor intervine una din condiţiile prevăzute la art.39, persoana este eliberată din serviciu ori este exmatriculată, după caz. În situaţiile în care elevul, studentul sau poliţistul de frontieră se află sub urmărire penală ori în proces de judecată în legătură cu săvîrşirea unei infracţiuni, decizia de exmatriculare, respectiv cea de eliberare, se ia după rămînerea definitivă a sentinţei de condamnare.

(5) Cu excepţia absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt de profil, precum şi a angajaţilor prin transfer, poliţiştilor de frontieră la angajare li se stabileşte o perioadă de probă de 6 luni. În perioada de probă nu se include perioada de aflare a poliţistului de frontieră în concediul medical şi alte perioade în care a absentat de la lucru din motive întemeiate, confirmate documentar.

(6) La expirarea perioadei de probă, poliţistul de frontieră susţine examenul de definitivare în profesie. Poliţistul de frontieră care nu a susţinut examenul de definitivare este eliberat din serviciu.

(7) Condiţiile pentru îndeplinirea perioadei de probă, precum şi metodologia de organizare şi de desfăşurare a examenului de definitivare în profesie se stabilesc de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(8) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs, în condiţiile stabilite de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

Articolul 19. Formarea profesională

(1) Poliţia de Frontieră asigură formarea profesională continuă a poliţiştilor de frontieră.

(2) Formele, modul de desfăşurare şi durata formării profesionale continue a poliţistului de frontieră se stabilesc de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(3) În programele de pregătire a elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţămînt de profil se prevede, pentru primul an de studiu, cursul deplin de instruire la catedra militară.

Articolul 20. Contractul individual de muncă

Contractul individual de muncă se încheie pe o durată nedeterminată şi încetează de drept la atingerea de către poliţistul de frontieră a limitei de vîrstă de aflare în serviciu prevăzută la art.40.

Articolul 21. Jurămîntul

(1) La angajare, poliţistul de frontieră depune următorul jurămînt:

“Eu, (numele şi prenumele), jur să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să apăr şi să promovez valorile şi interesele naţionale ale ţării, să asigur securitatea frontierei de stat a Republicii Moldova, să apăr onoarea şi prestigiul Poliţiei de Frontieră, să respect drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să păstrez secretul încredinţat.”

(2) Procedura de depunere a jurămîntului se stabileşte de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

Articolul 22. Dosarul personal

(1) Pentru fiecare poliţist de frontieră se întocmeşte un dosar personal. Modul de completare, păstrare şi consultare a dosarului personal se stabileşte de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(2) Dosarul personal conţine informaţii în privinţa funcţiilor deţinute pe parcursul carierei poliţistului de frontieră, avansărilor în grade speciale şi categorii de calificare, stimulărilor acordate, sancţiunilor disciplinare aplicate, declaraţii cu privire la venituri şi proprietate, documente (sau copii de pe acestea) privind evaluarea activităţii şi alte documente stabilite de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(3) Se interzice introducerea în dosarul personal a oricăror informaţii referitoare la opiniile politice, religioase sau de orice altă natură ale poliţistului de frontieră.

(4) Poliţistul de frontieră poate consulta dosarul personal, iar la cerere, i se eliberează copii de pe actele existente care nu conţin informaţii atribuite la secretul de stat, în condiţiile legii.

Secţiunea a 3-a

Conferirea gradelor speciale şi atribuirea categoriilor de calificare

Articolul 23. Gradele speciale

(1) Poliţiştii de frontieră se încadrează în două categorii de grade speciale, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează:

 1. a) corpul de subofiţeri – pentru persoanele care au cel puţin studii liceale sau studii medii de cultură generală;
 2. b) corpul de ofiţeri – pentru persoanele cu studii superioare.

(2) În Poliţia de Frontieră se stabilesc următoarele grade speciale:

 1. a) pentru corpul de subofiţeri:

sergent-inferior;

sergent;

sergent-major;

plutonier;

plutonier-major;

plutonier adjutant;

 1. b) pentru corpul de ofiţeri:

locotenent;

locotenent-major;

căpitan;

maior;

locotenent-colonel;

colonel;

general-maior.

 

Articolul 24. Condiţiile generale de conferire a gradelor speciale

(1) Gradul special se conferă poliţistului de frontieră luîndu-se în considerare calificarea şi nivelul de pregătire profesională, termenul de aflare în gradul special precedent, funcţia şi alte condiţii stabilite de prezenta lege.

(2) Gradul special de general-maior se conferă prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova, la propunerea ministrului afacerilor interne.

(3) Gradele speciale pînă la gradul de colonel inclusiv se conferă prin ordinul şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră sau al persoanei împuternicite de acesta.

(4) Şefii subdiviziunilor conferă grade speciale conform competenţei stabilite de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(5) Modul, forma, conţinutul prezentării şi condiţiile de conferire a gradelor speciale, cu excepţia gradului de general-maior, se stabilesc de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

Articolul 25. Conferirea gradelor speciale primare şi succesive

(1) Gradul special primar de sergent-inferior sau de locotenent se conferă persoanei la angajare în serviciu după absolvirea instituţiei de învăţămînt şi numirea în funcţia pentru care este prevăzut gradul special respectiv.

(2) Gradul special succesiv se conferă poliţistului de frontieră în ziua expirării termenului de aflare în gradul precedent dacă deţine funcţia pentru care este prevăzut un grad egal sau mai înalt decît cel care i se conferă.

(3) În cazul aflării la studiu sau în detaşare, gradul special succesiv i se conferă poliţistului de frontieră cu condiţia că funcţia din care este suspendat, conform statelor de personal, prevede un grad egal sau mai înalt decît cel conferit. În celelalte cazuri, gradul special succesiv se conferă după numirea în funcţie.

(4) Nu se conferă grad special succesiv poliţistului de frontieră:

 1. a) care se află sub urmărire penală sau în proces de judecată în legătură cu săvîrşirea unei infracţiuni ori în privinţa căruia se efectuează ancheta de serviciu;
 2. b) care este sancţionat disciplinar, pînă la ridicarea sancţiunii;
 3. c) în perioada de probă.

(5) În cazul pronunţării sentinţei de achitare sau al definitivării anchetei de serviciu fără aplicarea sancţiunii disciplinare, gradul special succesiv se conferă în ziua apariţiei temeiului de conferire.

Articolul 26. Termenele de aflare în grad special

(1) Se stabilesc următoarele termene de aflare în grad special:

 1. a) pentru efectivul de subofiţeri:

1 an – în gradul de sergent-inferior;

2 ani – în gradul de sergent;

3 ani – în gradul de sergent-major;

4 ani – în gradul de plutonier;

5 ani – în gradul de plutonier-major;

 1. b) pentru corpul de ofiţeri:

2 ani – în gradul de locotenent;

3 ani – în gradul de locotenent-major;

3 ani – în gradul de căpitan;

4 ani – în gradul de maior;

5 ani – în gradul de locotenent-colonel.

(2) Termenele de aflare în gradele speciale de plutonier-adjutant şi colonel nu se stabilesc.

(3) Termenul de aflare în grad special se calculează din ziua conferirii lui.

(4) În termenul de aflare în grad special se include termenul de exercitare a serviciului, inclusiv perioada aflării în detaşare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(5). De asemenea, în acest termen se include durata întreruperii serviciului în cazul tragerii ilegale la răspundere penală şi eliberării ilegale din serviciu.

(5) În termenul de aflare a poliţistului de frontieră în grad special nu se include:

 1. a) perioada de efectuare a urmăririi penale şi de aflare în proces de judecată în legătură cu săvîrşirea unei infracţiuni – din momentul pornirii urmăririi penale pînă la rămînerea definitivă a sentinţei de condamnare;
 2. b) perioada de retrogradare în grad special cu o treaptă.

(6) Gradul special succesiv pînă la gradul de colonel inclusiv poate fi conferit înainte de termen o singură dată în timpul carierei pentru indici înalţi în activitatea profesională sau pentru contribuţii substanţiale la asigurarea securităţii frontierei.

(7) În cazurile menţionate la alin.(6), poliţistului de frontieră al cărui termen de aflare în grad special a expirat i se poate conferi gradul special succesiv mai înalt cu o treaptă decît gradul prevăzut de funcţia deţinută, dar nu mai înalt decît cel de plutonier-adjutant pentru efectivul de subofiţeri şi de colonel pentru corpul de ofiţeri.

Articolul 27. Evaluarea activităţii şi atribuirea categoriilor de calificare

(1) Activitatea şi conduita poliţistului de frontieră sînt evaluate o dată pe an, concluziile consemnîndu-se în evaluarea de serviciu, cu acordarea calificativelor respective.

(2) Regulamentul privind modul, condiţiile, criteriile de evaluare, precum şi modul de conferire a categoriilor de calificare poliţistului de frontieră se coordonează cu Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi se aprobă de către Departamentul Poliţiei de Frontieră. Poliţiştilor de frontieră li se stabilesc categoriile de calificare a II-a, I şi superioară.

(3) Condiţiile de selectare, pregătire şi evoluţie profesională a poliţiştilor de frontieră se aprobă de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(4) Rezultatele evaluării pot fi folosite pentru luarea următoarelor decizii:

 1. a) eliberarea din serviciu pentru necorespundere funcţiei exercitate, în cazul obţinerii calificativului nesatisfăcător de două ori consecutiv;
 2. b) numirea în altă funcţie (superioară, egală, inferioară);
 3. c) trimiterea poliţistului de frontieră pentru ridicarea calificării.

Secţiunea a 4-a

Funcţiile poliţiştilor de frontieră

Articolul 28. Dispoziţii generale

(1) Poliţiştii de frontieră sînt numiţi în şi eliberaţi din funcţie conform specialităţii şi calificării.

(2) Atribuţiile, drepturile, răspunderea şi raporturile de subordonare ale poliţistului de frontieră sînt descrise în fişa postului aprobată de şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră sau de persoana împuternicită de acesta.

Articolul 29. Numirea în funcţie, transferul

(1) Transferul poliţistului de frontieră presupune numirea, pe termen nelimitat, într-o altă funcţie în cadrul Poliţiei de Frontieră, precum şi angajarea prin transfer într-o altă autoritate publică.

(2) Nu constituie transfer trimiterea în deplasare în interes de serviciu sau detaşarea poliţistului de frontieră. Deplasarea în interes de serviciu se efectuează fără acordul poliţistului de frontieră şi se permite pe o perioadă de cel mult 60 de zile pe parcursul unui an.

(3) Persoanele aflate în legătură de rudenie (părinţi, fraţi, surori, fii, fiice) sau de rudenie prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate, sora soţului/soţiei) nu pot fi numite în funcţii ce implică subordonarea nemijlocită sau controlul reciproc. Atunci cînd survine o astfel de situaţie, unul dintre poliţiştii de frontieră este transferat într-o altă subdiviziune apropiată de domiciliu, după posibilităţi.

(4) Exercitarea temporară a unei funcţii vacante se dispune, în cazurile şi în condiţiile stabilite de către Departamentul Poliţiei de Frontieră, pe o durată de cel mult 6 luni, stabilindu-se drepturile salariale pentru funcţia ocupată temporar.

(5) În caz de transfer sau de eliberare din funcţie ori din serviciu, predarea funcţiei se efectuează în cel mult 10 zile lucrătoare, în modul stabilit de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(6) Poliţiştilor de frontieră, în caz de transfer la un alt loc permanent pentru exercitarea serviciului care necesită mutarea într-o altă localitate, li se plăteşte o indemnizaţie de transfer în mărimea unui salariu de bază plus sporul pentru grad special şi sporul pentru vechimea în muncă, iar pentru fiecare membru al familiei – în mărime de 50% din salariul de bază, de asemenea li se compensează cheltuielile pentru transportarea averii şi a lucrurilor personale.

Articolul 30. Exerciţiul funcţiunii

(1) Se consideră exerciţiu al funcţiunii îndeplinirea obligaţiilor de serviciu prevăzute de fişa postului, de prezenta lege şi de alte acte normative.

(2) Poliţistul de frontieră nu se consideră în exerciţiul funcţiunii, iar achitarea pentru asigurarea lui nu se efectuează în cazurile în care evenimentul de asigurare a survenit în urma:

 1. a) comiterii de fapte socialmente periculoase prevăzute de legislaţie;
 2. b) comiterii de fapte care constituie o consecinţă a consumului benevol de băuturi alcoolice, substanţe toxice sau droguri;
 3. c) săvîrşirii actului de sinucidere sau a tentativei de sinucidere, dacă aceste acţiuni nu au fost provocate de o stare patologică sau de acţiuni de determinare la sinucidere;
 4. d) aflării în afara locului de dislocare a subdiviziunii – la odihnă, în permisie sau în concediu, ori a aflării fără permisiune în afara locului de dislocare a subdiviziunii;
 5. e) comiterii altor fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.

Secţiunea a 5-a

Suspendarea raporturilor de serviciu

Articolul 31. Suspendarea din serviciu

Suspendarea din serviciu a poliţistului de frontieră poate fi efectuată prin ordinul şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră sau al persoanei împuternicite de acesta în conformitate cu prevederile Codului muncii cu privire la suspendarea contractului individual de muncă.

Articolul 32. Detaşarea

Detaşarea poate fi efectuată prin hotărîrea Parlamentului, decretul Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrea Guvernului, ordinul ministrului afacerilor interne ori prin ordinul şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră, în temeiul unui tratat internaţional, pentru îndeplinirea unor funcţii în interesul serviciului în cadrul unor organizaţii, instituţii. Detaşarea se efectuează doar cu acordul în scris al poliţistului de frontieră, pe o perioadă determinată, în conformitate cu prevederile Codului muncii, în temeiul unui contract individual de muncă încheiat pe un termen determinat.

Secţiunea a 6-a

Disciplina muncii

Articolul 33. Stimulări

(1) Poliţistului de frontieră i se pot conferi distincţii de stat ale Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia.

(2) Poliţistul de frontieră poate fi stimulat prin:

 1. a) ridicare înainte de termen a sancţiunii disciplinare;
 2. b) exprimare de mulţumiri;
 3. c) premiere cu bani, cu un cadou de preţ sau cu diplomă de onoare;
 4. d) conferire a insignei, medaliei sau a titlului onorific;
 5. e) conferire a gradului special succesiv înainte de termen;
 6. f) conferire a gradului special succesiv mai înalt cu o treaptă decît gradul prevăzut de funcţia deţinută;
 7. g) înscriere în Cartea de Onoare a Poliţiei de Frontieră.

(3) Ministrul afacerilor interne aprobă Regulamentul privind insignele, medaliile şi titlurile onorifice, precum şi Regulamentul Cărţii de Onoare a Poliţiei de Frontieră.

(4) Modul de aplicare a stimulărilor se stabileşte de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

Articolul 34. Abateri disciplinare

Se consideră abateri disciplinare acţiunile sau inacţiunile săvîrşite cu vinovăţie ale poliţistului de frontieră, prin care se încalcă prevederile legii, ale altor acte normative, restricţiile şi interdicţiile stabilite, clauzele contractului individual de muncă, cerinţele fişei postului, prevederile Codului deontologic al poliţistului de frontieră.

Articolul 35. Tipurile de sancţiuni disciplinare

Comiterea de abateri disciplinare, în funcţie de gravitatea lor şi de gradul de vinovăţie, atrage aplicarea următoarelor sancţiuni disciplinare:

 1. a) avertisment;
 2. b) mustrare;
 3. c) mustrare aspră;
 4. d) retrogradare cu un grad;
 5. e) retrogradare în funcţie cu o treaptă;
 6. f) eliberare din serviciu.

Articolul 36. Condiţiile de aplicare a sancţiunilor disciplinare

(1) Sancţiunile disciplinare se aplică prin ordin numai după efectuarea anchetei de serviciu şi după consultarea consiliilor de disciplină privitor la abaterea disciplinară, în cazurile şi în condiţiile stabilite de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(2) La examinarea abaterii disciplinare, audierea poliţistului de frontieră şi consemnarea susţinerilor sale sînt obligatorii.

(3) Concluziile anchetei de serviciu referitoare la abateri, din care rezultă date şi indici că au fost săvîrşite infracţiuni, se remit spre examinare organelor procuraturii.

(4) Poliţistul de frontieră în privinţa căruia se desfăşoară ancheta de serviciu are dreptul să cunoască integral materialele anchetei, să solicite şi/sau să prezinte probe în apărare.

(5) În faţa consiliului de disciplină, poliţistul de frontieră are dreptul de a fi asistat de un alt poliţist de frontieră sau de un jurist.

(6) La aplicarea sancţiunii disciplinare se ţine seama de activitatea desfăşurată anterior de către poliţistul de frontieră, de împrejurările în care a fost săvîrşită abaterea disciplinară, de cauzele, gravitatea şi consecinţele acesteia, de gradul de vinovăţie, precum şi de preocuparea pentru înlăturarea consecinţelor faptei comise.

(7) Sancţiunea disciplinară se aplică în termen de 30 de zile de la finalizarea anchetei de serviciu, dar nu mai tîrziu de 6 luni de la data comiterii faptei. Perioada de aflare în concediul anual de odihnă, în concediul de studiu sau în concediul medical şi durata desfăşurării procedurii penale nu se iau în calcul.

(8) Pentru o singură abatere disciplinară se aplică o singură sancţiune disciplinară.

(9) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art.35 lit.d)–f) se aplică doar la propunerea consiliului de disciplină.

(10) Procedura anchetei de serviciu, modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare şi de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(11) Aplicarea sancţiunii disciplinare nu exclude răspunderea penală, contravenţională sau materială.

(12) Poliţistul de frontieră are dreptul să conteste aplicarea sancţiunii disciplinare în modul stabilit de legislaţia cu privire la contenciosul administrativ.

(13) În cazul în care împotriva poliţistului de frontieră este pornită urmărirea penală sau acesta a fost pus sub învinuire, menţinerea sa în activitate se decide după emiterea hotărîrii judecătoreşti definitive, cu excepţia situaţiei în care poliţistul de frontieră a comis şi abateri disciplinare, cînd se aplică procedura disciplinară obişnuită.

(14) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale pe motiv de reabilitare, poliţistul de frontieră este repus în toate drepturile anterioare, compensîndu-i-se şi cele de care a fost privat pe perioada suspendării din funcţie.

Articolul 37. Termenul de valabilitate şi ridicarea sancţiunii disciplinare

(1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art.35 se ridică de drept după o perioadă de 6 luni de la data aplicării lor, cu excepţia cazurilor de ridicare înainte de termen. Sancţiunile disciplinare prevăzute la art.35 lit.a)–c) se ridică fără emiterea ordinului.

(2) Sancţiunea disciplinară poate fi ridicată ca măsură de stimulare la cererea poliţistului de frontieră, a şefului său nemijlocit ori la iniţiativa conducerii Poliţiei de Frontieră.

Articolul 38. Consiliul de disciplină

(1) La nivelul Departamentului Poliţiei de Frontieră se constituie Consiliul superior de disciplină, iar la nivelul direcţiilor regionale se constituie consilii de disciplină.

(2) Consiliile de disciplină se constituie şi funcţionează pe lîngă şefii unităţilor. Deciziile lor au caracter consultativ.

(3) Consiliile de disciplină îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

Secţiunea a 7-a

Eliberarea din serviciu

Articolul 39. Eliberarea din serviciu

(1) Eliberarea din serviciu a poliţistului de frontieră se efectuează în următoarele cazuri:

 1. a) demisie;
 2. b) atingere a limitei de vîrstă de aflare în serviciu;
 3. c) stabilire a incapacităţii pentru serviciu din cauza stării de sănătate, constatată prin decizia comisiei medicale;
 4. d) transfer într-o altă autoritate publică;
 5. e) efectuare a unor măsuri de reorganizare, prin reducerea statelor de personal, dacă este imposibilă numirea poliţistului de frontieră într-o funcţie egală celei deţinute şi dacă el nu acceptă să fie numit într-o funcţie inferioară;
 6. f) restabilire la locul de muncă, conform hotărîrii judecătoreşti, a persoanei care a îndeplinit anterior munca respectivă, dacă permutarea sau transferul poliţistului de frontieră la o altă muncă nu este posibilă;
 7. g) apariţie a situaţiei specificate la art.29 alin.(3), dacă transferul poliţistului de frontieră la altă subdiviziune este imposibil;
 8. h) tăinuire sau survenire a faptelor ce împiedică angajarea în serviciu, chiar dacă această situaţie s-a produs ulterior;
 9. i) obţinere a calificativului nesatisfăcător de două ori consecutiv în urma evaluării;
 10. j) întrerupere (nefinalizare) de către poliţistul de frontieră a studiilor necesare echivalării în gradele speciale deţinute;
 11. k) nepromovare a examenului intermediar sau de absolvire a cursului de instruire profesională iniţială;
 12. l) aplicare a sancţiunii de eliberare din serviciu;
 13. m) încălcare a restricţiilor sau interdicţiilor prevăzute în prezenta lege;
 14. n) condamnare, prin hotărîre judecătorească definitivă, pentru săvîrşirea unei infracţiuni;
 15. o) eşuare a perioadei de probă;
 16. p) deces al poliţistului de frontieră sau declarare a acestuia dispărut fără urmă.

(2) Eliberarea din serviciu se efectuează prin ordinul şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră sau al persoanei împuternicite de acesta, sub semnătura persoanei eliberate. Poliţistul de frontieră este obligat să îndeplinească obligaţiile sale funcţionale pînă la data indicată în ordinul de eliberare.

(3) Demisia se efectuează în termen de 14 zile calendaristice din momentul apariţiei temeiului de demisie. Curgerea termenului începe din ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea de demisie.

(4) Poliţistul de frontieră este eliberat din serviciu după predarea funcţiei, achitîndu-i-se toate drepturile salariale, inclusiv compensaţiile şi indemnizaţiile stabilite conform legii.

(5) Conducătorul unităţii, adjuncţii săi şi şeful subdiviziunii financiare au dreptul să demisioneze, anunţînd despre aceasta, prin cerere în formă scrisă, cu o lună înainte.

(6) Dacă, după expirarea termenelor indicate la alin.(3) şi (5), poliţistul de frontieră nu a fost de fapt eliberat din funcţie şi îşi continuă activitatea fără să reafirme în scris dorinţa de a desface contractul individual de muncă, eliberarea acestuia nu se admite.

(7) Nu se admite concedierea poliţistului de frontieră în perioada aflării sale în concediul medical, în concediul anual de odihnă, în concediul de studiu, în concediul de maternitate, în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de la 3 la 6 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.

(8) Nu se admite demisia poliţistului de frontieră în perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război.

(9) Poliţistul de frontieră decedat sau declarat dispărut fără urmă este eliberat din serviciu de la data constatării faptului respectiv.

(10) La eliberarea poliţistului de frontieră din motivele prevăzute la alin.(1) lit.a), dacă nu are dreptul la pensie, şi la alin.(1) lit.h)–o), acesta achită valoarea restantă a uniformei.

(11) Poliţistul de frontieră care a fost exmatriculat ori a absolvit o instituţie de învăţămînt sau cursuri de instruire din contul Poliţiei de Frontieră şi căruia raporturile de serviciu i-au încetat în primii 5 ani de activitate din motive imputabile lui este obligat să restituie cheltuielile aferente pregătirii sale proporţional cu perioada rămasă pînă la 5 ani, potrivit angajamentului încheiat în acest sens.

Articolul 40. Limita de vîrstă de aflare în serviciu

(1) Limita de vîrstă de aflare în serviciu a poliţistului de frontieră se stabileşte de 50 de ani pentru corpul de subofiţeri şi de ofiţeri, cu excepţia ofiţerilor cu grad special de general-maior pentru care această vîrstă este de 60 de ani.

(2) În interes de serviciu, poliţistului de frontieră care a atins limita de vîrstă de aflare în serviciu, calificat de comisia medicală ca fiind apt pentru serviciu, şi care dovedeşte o înaltă competenţă profesională, constatată prin decizie a comisiei de evaluare, cu acordul său, la decizia şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră, i se poate prelungi termenul de aflare în serviciu pentru maximum 5 ani.

(3) Contractele de îndeplinire a serviciului peste limita de vîrstă de aflare în serviciu se încheie pe o durată de 1 an.

Capitolul V

PROTECŢIA JURIDICĂ ŞI SOCIALĂ A POLIŢIŞTILOR

DE FRONTIERĂ ŞI A MEMBRILOR FAMILIILOR LOR

Secţiunea 1

Drepturi şi garanţii

Articolul 41. Drepturi şi libertăţi fundamentale

Poliţistul de frontieră beneficiază de drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului Republicii Moldova, cu restricţiile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative.

Articolul 42. Legitimaţia de serviciu

(1) Poliţistul de frontieră se identifică cu legitimaţia de serviciu, care are număr de înregistrare. Tipurile şi modelele de legitimaţie se aprobă de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(2) Legitimaţia de serviciu confirmă statutul şi împuternicirile poliţistului de frontieră, inclusiv dreptul de a purta armă.

(3) La eliberarea din serviciu, precum şi în perioada de suspendare din funcţie, poliţistul de frontieră este obligat să predea legitimaţia de serviciu.

Articolul 43. Uniforma

(1) Poliţistul de frontieră este asigurat cu uniformă din bugetul de stat.

(2) Normele de asigurare cu uniformă se stabilesc de Guvern. Modelul uniformei, regulile de purtare a ei, categoriile de poliţişti de frontieră pentru care portul uniformei este obligatoriu la exercitarea obligaţiilor de serviciu se stabilesc de ministrul afacerilor interne, la propunerea şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră.

Articolul 44. Drepturi politice şi social-politice

(1) Poliţiştii de frontieră se pot asocia şi pot constitui asociaţii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-ştiinţific, cultural, religios şi sportiv-recreativ fără a aduce atingere exercitării atribuţiilor de serviciu.

(2) Poliţiştii de frontieră, indiferent de gradul special şi de funcţia deţinută, au dreptul de a fi aleşi într-o funcţie electivă. Odată cu înregistrarea în calitate de candidat, poliţistul de frontieră este suspendat din funcţie pentru perioada campaniei electorale. În cazul alegerii în funcţie electivă, poliţistul de frontieră este eliberat din serviciu, dacă legislaţia nu stabileşte altfel.

Articolul 45. Timpul de muncă

(1) Formele de organizare a timpului de muncă, programul de muncă şi acordarea repausului săptămînal pentru poliţistul de frontieră se stabilesc de către Departamentul Poliţiei de Frontieră, în conformitate cu legislaţia.

(2) Durata săptămînală a timpului de muncă al poliţistului de frontieră nu va depăşi 40 de ore.

(3) Timpul de muncă nu se limitează în perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război, a executării serviciului de alarmă, a realizării acţiunilor ce ţin de asigurarea capacităţii de mobilizare şi a îndeplinirii altor măsuri legate de asigurarea ordinii publice, conform nomenclatorului aprobat de către şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră.

(4) În unităţi poate fi introdusă evidenţa globală a timpului de muncă, aplicîndu-se condiţia ca durata timpului de muncă să nu depăşească numărul de ore lucrătoare stabilit de prezenta lege. Modul de aplicare a evidenţei globale a timpului de muncă se stabileşte de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(5) Modalitatea prin care se ţine evidenţa timpului de muncă, inclusiv a timpului lucrat peste program, şi se acordă zilele de odihnă suplimentare se stabileşte de către Departamentul Poliţiei de Frontieră.

(6) Condiţiile de retribuire a muncii pe timp de noapte se stabilesc în conformitate cu legislaţia.

Articolul 46. Vechimea în muncă

Modul de calculare a vechimii în muncă în vederea determinării sporului pentru vechime în muncă şi stabilirii pensiei pentru vechime în muncă, precum şi cazurile de calculare a vechimii în muncă în condiţii avantajoase se stabilesc de Guvern.

Articolul 47. Concediile

(1) Poliţiştii de frontieră au dreptul la concedii anuale de odihnă plătite, concedii anuale suplimentare de odihnă plătite şi concedii neplătite, precum şi la concedii sociale prevăzute de Codul muncii.

(2) Poliţiştilor de frontieră li se acordă concediu anual de odihnă cu durată de 35 de zile calendaristice, care se măreşte:

 1. a) cu 5 zile calendaristice – pentru vechimea în muncă de 10 ani;
 2. b) cu 10 zile calendaristice – pentru vechimea în muncă de 15 ani;
 3. c) cu 15 zile calendaristice – pentru vechimea în muncă de 20 de ani.

Articolul 48. Dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţa medicală

(1) Poliţiştii de frontieră au dreptul la asistenţă medicală şi psihologică şi la tratament (ambulatoriu şi staţionar) gratuit, din contul statului, în instituţia medico-sanitară a Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Dacă asistenţa medicală, inclusiv urgentă, nu poate fi acordată în instituţia medico-sanitară a Ministerului Afacerilor Interne, ea se acordă în alte instituţii medicale din Republica Moldova, cu rambursarea cheltuielilor suportate din contul Poliţiei de Frontieră.

(3) În cazul în care maladia contractată sau trauma primită de poliţistul de frontieră este legată de încălcarea legislaţiei, de consumul de băuturi alcoolice sau de substanţe narcotice, tratamentul se achită de poliţistul de frontieră din cont propriu.

(4) Trimiterea, în caz de necesitate, a poliţistului de frontieră la tratament în străinătate se efectuează în modul stabilit de Guvern.

(5) Soţia (soţul) şi copiii minori ai poliţistului de frontieră au dreptul la tratament în instituţia medico-sanitară a Ministerului Afacerilor Interne dacă poliţa de asigurare obligatorie este înregistrată la această instituţie.

(6) Modul de acordare a asistenţei medicale în instituţia medico-sanitară a Ministerului Afacerilor Interne se stabileşte de Ministerul Afacerilor Interne.

(7) Poliţiştii de frontieră sînt supuşi anual examenului medical profilactic în instituţia medico-sanitară a Ministerului Afacerilor Interne.

Articolul 49. Dreptul la transport

Dreptul la transport gratuit se asigură din contul Poliţiei de Frontieră în următoarele cazuri:

 1. a) transportul poliţistului de frontieră, inclusiv al membrilor familiei sale şi al bunurilor lor personale, legat de transferul poliţistului de frontieră în altă unitate;
 2. b) transportul corpului neînsufleţit al poliţistului de frontieră decedat în exerciţiul funcţiunii şi transportul persoanelor care îl însoţesc, transportul membrilor familiei sale şi al bunurilor lor personale în localitatea în care vor domicilia pe teritoriul Republicii Moldova;
 3. c) călătoria poliţistului de frontieră în interes de serviciu pe întreg teritoriul ţării, în toate tipurile de transport public, în modul şi în condiţiile stabilite de Guvern.

Articolul 50. Dreptul la asigurare financiară

Salarizarea poliţistului de frontieră se efectuează în modul, în condiţiile şi în mărimile prevăzute de legislaţia cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Articolul 51. Indemnizaţia acordată la eliberarea din serviciu

La eliberarea din serviciu, poliţistul de frontieră beneficiază de o indemnizaţie unică în corespundere cu durata calendaristică a serviciului, în modul şi în cuantumul stabilit de Guvern.

Articolul 52. Asigurarea obligatorie de stat

Poliţiştii de frontieră sînt supuşi asigurării obligatorii de stat în modul stabilit de legislaţie.

Articolul 53. Dreptul la pensie

Poliţistul de frontieră are dreptul la pensie în conformitate cu legislaţia cu privire la asigurarea cu pensii a militarilor şi persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne.

Secţiunea a 2-a

Protecţia poliţistului de frontieră şi a membrilor familiei sale

Articolul 54. Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea poliţistului de frontieră

(1) În exerciţiul funcţiunii, poliţistul de frontieră se supune numai legii şi execută indicaţiile superiorilor.

(2) Nicio persoană nu are dreptul să intervină în activitatea profesională a poliţistului de frontieră.

(3) Se interzice antrenarea poliţistului de frontieră în executarea unor funcţii ce nu ţin de obligaţiile sale de serviciu.

(4) Împiedicarea poliţistului de frontieră de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu, atingerea demnităţii şi a onoarei, opunerea de rezistenţă, ameninţarea, recurgerea la violenţă, atentatul la viaţa, la sănătatea şi la bunurile sale şi ale membrilor familiei sale atrag răspunderea prevăzută de lege.

(5) Cerinţele legitime ale poliţistului de frontieră sînt executorii. Cerinţele poliţistului de frontieră şi acţiunile întreprinse de el sînt considerate legitime atît timp cît organul sau persoana cu funcţie de răspundere învestite cu exercitarea controlului asupra activităţii sale şi asupra respectării legalităţii acestei activităţi nu vor stabili contrariul.

Articolul 55. Protecţia socială a membrilor de familie ai poliţistului de frontieră

(1) Membrii de familie ai poliţistului de frontieră sînt soţia (soţul), copiii în vîrstă de pînă la 18 ani sau, dacă sînt studenţi în instituţiile de învăţămînt de zi, pînă la absolvirea acestora, fără a depăşi vîrsta de 23 de ani, părinţii, inclusiv adoptatorii aflaţi la întreţinerea sa.

(2) Membrii de familie ai poliţistului de frontieră decedat în legătură cu exerciţiul funcţiunii sau ca urmare a unei vătămări (răniri, traume, contuzii) în legătură cu exerciţiul funcţiunii beneficiază de asistenţă medicală în instituţia medico-sanitară a Ministerului Afacerilor Interne.

(3) La decesul poliţistului de frontieră, Poliţia de Frontieră acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces un ajutor de deces conform legislaţiei.

Capitolul VI

FINANŢAREA ŞI ASIGURAREA ACTIVITĂŢII POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

Articolul 56. Finanţarea

Activitatea Poliţiei de Frontieră este finanţată de la bugetul de stat şi din alte surse conform legislaţiei.

Articolul 57. Asigurarea materială şi tehnică

(1) Patrimoniul aflat în gestiunea Poliţiei de Frontieră include: spaţii locative şi de serviciu, edificii şi construcţii ale organelor de conducere şi ale altor subdiviziuni, ale organizaţiilor şi instituţiilor de învăţămînt pentru pregătirea şi specializarea personalului, utilaje, baza instructiv-materială şi mijloace tehnice de instruire, armament, tehnică specială, construcţii şi baraje, alte bunuri utilizate de Poliţia de Frontieră la executarea atribuţiilor care îi revin.

(2) Asigurarea materială şi tehnică a Poliţiei de Frontieră, crearea infrastructurii la obiectivele şi subdiviziunile sale se efectuează din contul bugetului de stat, din alte surse, conform legislaţiei.

(3) Normele de asigurare cu principalele tipuri de armament, cu tehnică specială, muniţii, echipament, cu produse alimentare şi cu alte bunuri, precum şi normele de consum al carburanţilor şi lubrifianţilor, modul de primire în dotare, de procurare a armamentului, tehnicii speciale şi a altui patrimoniu se stabilesc de legislaţie.

(4) Construcţia, reconstrucţia sau punerea la dispoziţie spre folosinţă a obiectivelor destinate amplasării subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră se efectuează în modul şi potrivit normelor stabilite de Guvern, cu finanţare de la bugetul de stat, precum şi din mijloacele autorităţilor administraţiei publice locale, la a căror iniţiativă se efectuează construcţia, reconstrucţia sau transmiterea bunurilor în proprietatea Poliţiei de Frontieră.

(5) Poliţia de Frontieră are dreptul să primească în folosinţă (sau în proprietate), în modul stabilit de legislaţie, din partea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale, din partea structurilor internaţionale, a persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor, din partea asociaţiilor obşteşti şi a cetăţenilor Republicii Moldova, obiective pentru amplasarea subdiviziunilor, mijloace de transport, alt tip de tehnică şi bunuri, necesare pentru executarea atribuţiilor care îi revin.

Capitolul VII

RĂSPUNDEREA ŞI CONTROLUL

Articolul 58. Răspunderea poliţiştilor de frontieră

(1) Poliţiştii de frontieră iau decizii, în limitele împuternicirilor, călăuzindu-se de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale legislaţiei în vigoare şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Daunele materiale şi morale aduse persoanelor prin acţiunile ilegale ale poliţiştilor de frontieră se repară în conformitate cu legislaţia.

(3) Pentru acţiuni ilegale sau inacţiuni prejudiciabile, poliţiştii de frontieră poartă răspundere disciplinară, civilă, contravenţională şi penală.

Articolul 59. Controlul activităţii Poliţiei de Frontieră

(1) Controlul activităţii Poliţiei de Frontieră este exercitat de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova, de Guvern şi de Ministerul Afacerilor Interne, în limitele competenţelor.

(2) Auditul public extern al activităţii financiare, al modului de formare, de administrare şi de utilizare a mijloacelor financiare ale Poliţiei de Frontieră este exercitat de Curtea de Conturi.

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 60.

(1) Prezenta lege intră în vigoare cu începere de la 1 iulie 2012.

(2) Serviciul Grăniceri se reorganizează în Poliţia de Frontieră şi se transmite în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Poliţia de Frontieră este succesorul misiunii, funcţiilor, atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor Serviciului Grăniceri.

(3) Militarii Serviciului Grăniceri sînt eliberaţi din serviciul militar şi trec în rezervă (retragere) în condiţiile legislaţiei cu privire la statutul militarilor.

(4) Încheierea contractelor individuale de muncă în cadrul Poliţiei de Frontieră cu persoanele eliberate din serviciul militar în condiţiile alin.(3) se efectuează la cererea lor, fiind numiţi, fără atestare, în funcţiile similare sau corespondente în cadrul Poliţiei de Frontieră. Persoanelor care, la eliberarea din serviciul militar prin contract, deţin grade militare pentru efectivul de soldaţi, la angajare în serviciul prin contract individual de muncă, li se conferă gradul primar pentru subofiţeri.

(5) La data intrării în vigoare a prezentei legi, gradele militare ale colaboratorilor Serviciului Grăniceri se echivalează cu gradele speciale ale poliţiştilor de frontieră conform următoarei formule de echivalare:

Gradul militar Gradul special al poliţistului de frontieră
general de brigadă general-maior
colonel colonel
locotenent-colonel locotenent-colonel
maior maior
căpitan căpitan
locotenent-major locotenent-major
locotenent locotenent
plutonier-adjutant plutonier-adjutant
plutonier-major plutonier-major
plutonier plutonier
sergent-major sergent-major
sergent sergent
sergent-inferior sergent-inferior

(6) La data intrării în vigoare a prezentei legi, poliţiştilor de frontieră aflaţi în funcţie nu li se aplică dispoziţiile acesteia privind condiţiile de studii iniţiale şi de vechime în grad special, cu excepţia cazurilor în care aceştia fac obiectul unei avansări în grad sau promovări în funcţie.

(7) Poliţiştii de frontieră care nu au studiile necesare vor fi încadraţi în funcţie potrivit gradelor echivalente sau eliberaţi din serviciu în condiţiile legii, cu excepţia cazului cînd solicită termen pentru absolvirea instituţiilor de învăţămînt de profil. Perioada acordată poliţiştilor de frontieră pentru definitivarea studiilor este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Dacă, după expirarea perioadei de 5 ani, poliţiştii de frontieră nu şi-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele speciale pe care le au, vor fi angajaţi în funcţii conform categoriilor şi gradelor speciale corespunzătoare pregătirii, iar subofiţerii – eliberaţi din serviciu.

(8) La conferirea gradelor speciale se ia în calcul vechimea în serviciul militar avut la data echivalării.

(9) Poliţiştilor de frontieră li se aplică dispoziţiile legale referitoare la salarizare şi la alte drepturi ale personalului militar, pînă la amendarea cadrului legal privind salarizarea şi alte drepturi patrimoniale.

(10) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, Guvernul:

— va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

— va elabora actele normative necesare pentru executarea prezentei legi;

— va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

(11) La intrarea în vigoare a prezentei legi:

— la articolul 24 punctul 2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131–133, art.1018), cu modificările ulterioare, poziţia “Serviciul Grăniceri” se exclude;

— la articolul 12 litera o) din Legea nr.806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, cuvintele “şi trupele de grăniceri” se exclud;

— la articolul 29 alineatul (2) litera c) şi la articolul 30 alineatul (2) litera c) din Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137–138,art. 1054), cu modificările ulterioare, liniuţa “- reprezentantul Departamentului Trupelor de Grăniceri;” se exclude;

— Legea nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200–203, art.775), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 9 alineatul (1), sintagma “, Trupele de Grăniceri” se exclude.
 2. La articolul 29 alineatul (3), cuvintele “comandantul Trupelor de Grăniceri,” se exclud.
 3. La articolul 30 alineatul (3), cuvintele “şefii statelor majore ale Trupelor de Grăniceri şi Trupelor de Carabinieri” se substituie cu cuvintele “şeful statului major al Trupelor de Carabinieri”.
 4. Articolul 31:

la alineatul (1), textul “Departamentul Trupelor de Grăniceri şi” şi textul “cu Legea privind frontiera de stat a Republicii Moldova şi” se exclud;

la alineatul (2), cuvintele “Trupelor de Grăniceri şi ale” se exclud;

— Legea nr.52-XVI din 2 martie 2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78–81, art.356) se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 2, litera b) se abrogă.
 2. La anexa nr.1 la Regulamentul disciplinei militare, coloana a doua (Trupele de Grăniceri) se exclude.

— Legea nr.162-XVI din 13 iulie 2007 cu privire la Serviciul Grăniceri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157–160, art.612), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Marian LUPU
Chişinău, 28 decembrie 2011.

Nr.283.