Пятница, 7 июня, 2024

Raportul de activitate al Asociației Obștești ”Organizația Veteranilor din Republica Moldova”

Лента новостей

Raportul de activitate
al Asociației Obștești ”Organizația Veteranilor
din Republica Moldova” pe perioadă anilor 2019-2021

Asociația obștească Organizația Veteranilor din Republica Moldova (AO OVRM) a fost creată în a. 1987 și în timpul de fața unește majoritatea veteranilor din Moldova, are formațiunile sale în toate raioanele, orașele și satele republicii, precum și la multe întreprinderi și instituții.

În activitatea sa AO OVRM se conduce de constituția Republicii Moldova, Legea despre veterani, Legea cu privire la Asociațiile obștești, statutul Organizației și dispozițiile Ministerului Justiției RM. AO OVRM este membru a Comunității organizațiilor obștești de veterani (pensionari) din statele independente și conlucrează cu organizațiile de veterani din alte republici suverane în direcția apărării intereselor oamenilor în etate inclusiv și schimburilor de experiență în deferite domenii de activitate.

În ultimii trei ani Consiliul Asociației obștești Organizația veteranilor din Republica Moldova prelungește ca și mai înainte organizarea activității organizațiilor veteranilor în corespundere cu Statutul AO OVRM, hotărîrele Congreselor a VII, VIII și a IX, plenarilor Consiliului. La aceste forumuri ca și la ședințele prezidiului sau examinat cele mai importante probleme a organizațiilor veteranilor. Scopul major acestei activități a Consiliului a fost și este ca fiecare organizație în legătură cu obligațiunile sale să obțină rezultate concrete în privința ocrotirii drepturilor și intereselor legitime ale veteranilor și pensionarilor, asigurării unui nivel decent al situației materiale. S-a luat măsuri și în privința consolidării organizațiilor veteranilor, păstrarea unității și asigurării integrității lor, intensificării rolului oamenilor de vîrsta a trea în viața socială și culturală.

Majoritatea acțiunilor Organizației au fost orientate spre soluționare cum prevede Statutul AO OVRM, îmbunătățirii stării sociale, mai ales celor cu venituri mici. În cadrul Congresului a VIII, plenarilor, ședințelor prezidiului în toată perioada de dare de seamă au fost permanent examinate măsurile protecției sociale a veteranilor. Problemele susnumite au fost actuale și în adresările delegaților Congresului al VIII a AO OVRM către Guvernul Republicii Moldova și în primul rînd a veteranilor de muncă, anularea datoriilor istorice a pensionarilor săraci pentru serviciile comunale, atragerea autorităților locale în conformitate cu hotărîrea respectivă a guvernului la organizarea în localitățile sătești magazinelor «Veteran», farmaciilor sociale, caselor pentru veterani singuratici, îmbunătățirea radicală a serviciilor medicale a pensionarilor, adoptarea programului de stat privind protecția drepturilor pensionarilor în etate în corespundere cu decizia Consiliului Europei din februarie 2014, asigurarea îndeplinirii stricte a art. 26 din Legea despre veterani, care prevede că «autoritățile administrației publice centrale și locale sunt obligate să sprijine activitățile organizațiilor a veteranilor și că deciziile privind problemele de protecție socială a veteranilor și activiștilor organizațiilor obștești de veterani să fie adopte de către administrația publică centrală și locală cu participarea reprezentanților acestor organizații».

O pagină importantă în istoria Asociației obștești în anii acestea a fost organizarea şi petrecerea aniversărilor — 75 de ani de la ziua Victoriei din a.1945; 75 de ani de la eliberarea Moldovei de sub jugul fascist; comemorarea 80 ani de la începutul războiului din 1941-1945; 30 ani a Independenții Republicii Moldova şi jubileu a 32-34 ani de la crearea organizaţiei veteranilor AO OVRM. Alături de măsurile tradiţionale cum ar fi Festivalul cîntecelor patriotice „Victoria”, întîlnirele participanţilor războiului cu tineretul, participarea veteranilor republicii la manifestările din Moscova și în alte orașe, diferitelor conferențe științifice, au mai fost inițiate așa masuri ca «Ziua internațională a bunătății», «Mîndria Moldovei- generația secolului a XX», concursuri ansamblurilor de veterani, «Vremea vine — Vremea trece», «Din toată inima» și altele.

Reieșind de propunere și concluziile congresului a VIII, conferențelor municipale, raionale, sectoriale, sa propus ca Consiliul Asociației obștești Organizația veteranilor din RM în activitatea sa în aceasta perioada să acorde o atenție deosebită consolidării mișcării veteranilor în republica, menținerii unității și coeziunii structurilor sale. În afară de aceasta la congres au fost întroduse modificări în statutul AO OVRM cum prevede legislația Republicii Moldova.

Concomitent, sau întreprins și măsuri de consolidare și păstrarea a organizațiilor primare, deoarece există tendință reducerii numărului acestora și scăderea numărului de veterani din ele. Experiența fiecărei asociației de veteran este extrem de valoroasă, deoarece în centrul activităților sale se află păstrarea și dezvoltarea celor mai bune tradiții și valori umane, lupta pentru drepturile sociale, bunăstarea materială și starea spirituală a generației în vârstă. intensificării rolului oamenilor de vîrsta a trea în viața socială și culturală

Redacția ziarului «VETERANUL» a continuat lunar publicarea materialelor privind activitățile organizațiilor de veterani, contribuția lor la consolidarea și dezvoltarea în continuare a Asociației Obștești » Organizația Veteranilor din Republica Moldova».

Necătînd la acțiunile întreprinse de organizația veteranilor, cu regret, în legătură cu situația pandemică din țara, nu a fost posibil de activat în plină capacitate. În perioada 2020-2021 organizația și-a prelungit activitatea cu toate structurile ei on-line și prin poșta electronică.
Scopul de bază a asociației veteranilor rămîne în continuare ocrotirea drepturilor și interesele veteranilor, pensionarilor, în asigurarea materială mai bună cu ajutorul organelor publice locale, intensificării rolului lor în viața socială și culturală a republicii, orașelor și raioanelor.

Administratorul AO OVRM
Alla Mironic

Комментарии Facebook

Не пропустите

Недавние публикации