Среда, 22 мая, 2024

Поздравление с юбилеем Председателя Союза офицеров РМ бригадного генерала Гайчук Виктора Владимировича

Mult Stimate Domnule Victor,

Avem deosebita onoare de a vă adresa cele mai calde şi sincere felicitări cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră de naştere și a celebrării frumosului jubileu de șaizeci de ani.

Vă cunoaștem ca o persoană dotată, talentată și înțeleaptă, posedândînalte calități morale și spirituale ale unui bun cetățean și adevărat patriot, care s-a dedicat plenar unei cauze nobile– de a sluji cu devotament Patria.

Încă de la cea mai fragedă vârstă fiind atras de profesia militară, Dvs. ați parcurs o strălucită cale de la pilot de luptă la general, Ministru al Apărării al Republicii Moldova, și la fiecare etapă a acestei ascensiuni glorioase v-ați manifestat ca un ofițer și un lider militar remarcabil, ale cărui erudiție și competențe, sensibilitate și atitudine grijulie față de subalterni, simplitate și accesibilitate în comunicare, au câștigat autoritate necondiționată și respect fașă de Dvs. din partea colegilor, tovarășilor și întregii comunități militare.

Profesionalismul și responsabilitatea exclusivă a Dvs. în cadrul exercitării îndatoririlor de serviciu, au fost întotdeauna și vor rămâne un exemplu demn de urmat pentru tinerii ofițeri.

Credoul principaldeviață, aspirația și prioritatea Dvs. constituie soarta Patriei și năzuințele poporului său. De aceea, atunci când, în conformitate cu Hotărârea Guvernului, Dvs. ați executat o misiune diplomatică importantă în rangul de Ambasador Plenipotențiar în Belgia, Olanda, Marele Ducat de Luxemburg și în NATO, toate eforturile Dvs. au fost orientate pentru a apăra interesele țării noastre, pentru ca statul nostru să devină unul venerat, deschis și atractiv pentru numeroase țări europene.

Ne exprimăm fermaconvingere că, și în viitor, veți dărui toate cunoștințele și experiența Dvs.de viață oamenilor.

Această convingere este determinată și confirmată prin acele fapte concrete și utile, pe care Dvs. le întreprindeți pentru a asigura apărarea și protecția drepturilor și libertăților sociale ale veteranilor Forțelor Armate și organelor de menținere a ordinii publice din țara noastră.

Vă rugăm să acceptați sinceranoastră apreciere și recunoștință pentru activitatea Dvs. în acest domeniu, dar și urări de progrese remarcabile în cea mai importantă cauză la nivel național – educarea patriotică a cetățenilor Republicii Moldova.

Din toată inimaVă dorim Dvs., Mult Stimate Domnule Victor, și familiei Dvs. multă sănătate, fericire, prosperitate, viață lungă și noi realizări în numele și în beneficiul Patriei noastre iubite.

Cu stimă,

Membrii Comitetului Executiv
al Uniunii Ofițerilor a Republicii Moldova

 

Дорогой Виктор Владимирович!

По случаю знаменательного события в Вашей жизни – шестидесятилетия со дня рождения, примите наши самые теплые с сердечные поздравления.

Мы знаем Вас как одаренного, талантливого и мудрого человека, обладающего замечательными нравственными и духовными качествами истинного гражданина и патриота, всецело посвятившего себя великой цели – преданному служению своей Родине.

С юных лет, связав свою жизнь с профессией военного, Вы прошли блистательный пусть от боевого летчика до  генерала, Министра обороны Республики Молдова и на каждом из этапов этого славного восхождения проявляли себя незаурядным офицером и военачальником, где эрудиция и компетентность, чуткость и заботливое отношение к подчиненным, простота и доступность в общении снискали безоговорочный авторитет и уважение к Вам со стороны соратников и всего воинского братства.

Ваш профессионализм и исключительная ответственность при исполнении своего служебного долга всегда были и остаются поучительным примером для молодых офицеров.

Главным Вашим жизненным кредо, первостепенным устремлением и приоритетом являются судьба Отечества и чаяния его народа. Поэтому, когда по решению Правительства Вы исполняли важную дипломатическую миссию в ранге Полномочного посла в Бельгии, Голландии, Великом герцогстве Люксембург и в НАТО, все Ваши интересы нашей страны, на то, чтобы наше государство стало почитаемым, открытым и притягательным для многих стран Европы.

Мы выражаем твердую уверенность в том, что и впредь все свои знания и жизненный опыт Вы будете отдавать людям.

Такая убежденность обоснована и подтверждается теми конкретными полезными делами, которыми Вы в качестве Председателя Союза Офицеров Республики Молдова предпринимаете, чтобы обеспечить защиту социальных прав и свобод ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов нашей страны.

Примите нашу искреннюю признательность и благодарность за Вашу деятельность на этом поприще, а также пожелания осязаемых успехов в важнейшем государственного значения деле – патриотическом воспитании граждан Молдовы.

От всей души желаем Вам дорогой Виктор Владимирович и Вашей семье доброго здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни и новых свершений во имя и на благо любимой нами Родины.

С искренним уважением,

Члены исполкома Союза офицеров Республики Молдова

Наши именинники